Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Jsme neziskovka roku!

Děkujeme Vám za podporu!

Sbírka na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

O projektu

Cílem projektu je podpora lidí sociálně znevýhodněných z důvodu postižení, dlouhodobé ztráty zaměstnání, rodičovské dovolené, stáří, příslušnosti k národnostní menšině či jiné rase nebo z důvodu nenadálé krizové události. Pomoc ohroženým lidem je poskytovaná prostřednictvím charitních služeb, které se specializují na sociální poradenství a pomoc a podporu při opětovnému začlenění do společnostiNa tyto služby je určena první část výtěžku sbírky.

Řadě klientů, kteří navštěvují charitní služby hrozí přímý propad na sociální dno, nebo se v něm již ocitli. Účinná pomoc těmto klientům je mnohdy velice složitá. Charitní služby se snaží alespoň o řešení nejnutnějších záležitostí, které se týkají jejich životů. Jedná se o zajištění součinnosti s úřady, zprostředkování řešení vážných rodinných záležitostí a zprostředkování základní stravy. K tomu napomáhá příspěvek na jízdné k nutné dopravě domů či na úřady, soudy, popřípadě poskytnutí stravenek k zakoupení základních potravin. K tomu bude využita další část výtěžku sbírky 

 

Nová sbírka, jak můžete přispět

Od 15. 4. 2010 do 8. 2. 2013 probíhala sbírka na podporu lidí ohrožených existenční nouzí. Tato sbírka díky štědrosti dárců vynesla celkem 91 853 Kč. Z toho 15 992 Kč zaslali dárci prostřednictvím dárcovské sms. Krajský úřad schválil vyúčtování sbírky za uvedené období.

Veškerý výtěžek byl použit na financování jízdenek k nutné dopravě domů či na úřad a stravenek na zakoupení základních potravin lidem, kteří se ocitli v mimořádné tísni. Jízdenky a stravenky byly poskytovány jen na základě šetření sociálního pracovníka.

23. února 2013 byla úřadem Jihomoravského kraje osvědčena nová sbírka na dobu neurčitou.

Přispět můžete na účet 43-6729060267/0100 nebo formou DMS DCHB na číslo 87777.  Podpoříte tak služby Diecézní charity Brno, které řeší problémy lidí v obtížné sociální situaci.

DMS je opět v provozu od 23. dubna 2013.  Cena dárcovské sms DMS DCHB na číslo 87777 je 30 Kč, z toho Diecézní charita Brno odbrží 28,50 ,- Kč. Službu umožňuje Forům dárců. Více na www.darcovskasms.cz.

Lze přispět také roční dárcovskou sms ve tvaru  DMS ROK DCHB, která umožní přispívat 28,50 ,- Kč každý měsíc automaticky, aniž byste se museli o zasílání pravidelného daru starat. O odeslání částky budete bezplatně informování každý měsíc přijatou sms.

 

Na jaké služby přispíváte

Diecézní charita Brno poskytuje a realizuje služby ve prospěch lidí ohrožených existenční nouzí již od roku 2006 v rámci Centra pro lidi sociálně znevýhodněné – Celsuz a to prostřednictvím jeho služeb Celsuz - Sociální rehabilitace, Celsuz – Oborné sociální poradenství a Celsuz – Služby pro cizince.

  • Celsuz – Sociální rehabilitace pomáhá lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce a tím ohroženi sociálním vyloučením, rozvíjet schopnosti a dovednosti vedoucí ke zvýšení šance získat zaměstnání. Sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup k institucím a službám, jsou vyloučeni ze společenských sítí a nemají dostatek kontaktů mimo sociálně vyloučenou lokalitu.
  • Celsuz – Oborné sociální poradenství nabízí služby lidem v krizové nebo nepříznivé životní situaci, zejména lidem postiženým krizí v rodině a partnerských vztazích, lidem v nepříznivé bytové situaci, lidem bez přístřeší, seniorům, opuštěným matkám s dětmi, obětem domácího násilí, lidem propuštěným z výkonu trestu ad. Výsledkem spolupráce těchto klientů se Sociálně právní poradnou je řešení krizové situace, v které se ocitli a opětovné začlenění se do společnosti.
  • Celsuz – Služby pro cizince pomáhá cizincům v orientaci v České republice, v komunikaci s českými úřady a v jejich co nejrychlejším začlenění do většinové společnosti. Dalším cílem je informovat majoritní veřejnost o problémech minorit, žijících na území ČR, a zasadit se tak o podporu prevence intolerance, rasismu, xenofobie a diskriminace cizinců

 

Pokud se rozhodnete tento projekt podpořit:

  • umožníte tak realizaci individuálně zaměřené sociální práce, která je schopna efektivně pomoci těm lidem, kteří to potřebují 
  • prostředky na poskytování služeb získáváme především od ministerstev, samosprávních celků a různých nadací, tyto však pokryjí jen 50 % nákladů, přispějete-li, umožníte nám udržet si určitou nezávislost a zachovat tvář Charity jako služby chudým a bezmocným.
Děkujeme Vám za Vaši podporu!

Sbírka na podporu lidí ohrožených existenční nouzí je řádně osvědčena Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 22. 2. 2013 č. j. S-JMK/16843/2013/OSP pro území České republiky a její oznámení je v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak se zákonem 117/2001 Sb. O veřejných sbírkách. Sbírka byla zahájena 23. 2. 2013 a je osvědčena na dobu neurčitou.