Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

O projektu a akreditaci

O projektu

Síť charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno (DCHB) vznikla v roce 2002 a představuje projekt systematické práce s dobrovolníky, kteří se již podílejí nebo se budou podílet na činnosti Charity. Struktura sítě charitních dobrovolnických center využívá stávající struktury DCHB, která se skládá ze sekretariátu DCHB a desíti oblastních charit. V každé oblastní charitě pracuje samostatný koordinátor dobrovolníků, který se dobrovolníkům plně věnuje.

Akreditace

Od roku 2003 je DCHB akreditovanou dobrovolnickou organizací. Tato akreditace Ministerstva vnitra ČR opravňuje realizovat dobrovolnictví v následujících programech:

  • Síť charitních dobrovolnických center

Cílem akreditovaného programu je rozvoj a podpora kvality služeb poskytovaných dobrovolníky klientům sociálních a zdravotnických projektů Charity působící na území brněnské diecéze (Jihomoravský kraj, část Kraje Vysočina.). Projekt vychází ze stávající struktury Sítě charitních dobrovolnických center na území Jižní Moravy. Síť je tvořena jedenácti centry - při sekretariátu DCHB a desíti oblastních Charitách (Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Jihlava, Rajhrad, Tišnov, Třebíč, Znojmo, Žďár nad Sázavou).

  • Dobrovolnictví v rámci sbírkových a charitativních akcí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, které jsou uživateli služeb DCHB

Program se týká krátkodobě působících dobrovolníků v rámci sbírkových a jiných benefičních akcí na pomoc znevýhodněným a postiženým lidem. Konkrétním příkladem je Tříkrálová sbírka za účasti dobrovolníků-koledníků a Brněnská cihla - na pomoc lidem s mentálním nebo jiným postižením. Dalším příkladem může být akce Koláč pro hospic (Rajhrad),

Sbírkové a benefiční akce probíhají v rámci projektu Sít charitních dobrovolnických center na území celé brněnské diecéze a podílejí se na nich všechna dobrovolnická centra.

  • Dobrovolná pomoc při mimořádných událostech a krizových situacích

Krizové dobrovolné týmy působí při oblastních charitách Břeclav, Blansko a Znojmo a jejich cílem je podílet se na systému krizového řízení Jihomoravského kraje (pomoc při mimořádných událostech, povodních apod.).

  • Dobrovolnický program DCHB

Cílem programu je rozvoj a podpora kvality služeb poskytovaných dobrovolníky klientům sociálních a zdravotnických projektů neziskových organizací působících na území České republiky.

Dobrovolníci DCHB tak mohou působit také v jiných organizacích, které budou mít s DCHB uzavřenu smlouvu o spolupráci (Smlouva mezi vysílající a přijímající organizací).

Oblast dobrovolnické služby je směřována do následujících oblastí:
pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

Pokud máte zájem o navázání spolupráce s naší organizací v oblasti dobrovolnické služby, kontaktujte koordinátorku programu Terezu Veselou.

Uskutečněný projekt: „Dobrovolnictví – nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci“

V letech 2006 – 2008 byla Síť charitních dobrovolnických center Diecézní charity Brno na území Jižní Moravy součástí projektu „Dobrovolnictví – nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci". Tento projekt byl realizován na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina a byl spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR, Jihomoravským krajem a krajem Vysočina.  

Evropský rok dobrovolnictví 2011

Diecézní charita Brno se díky několika realizovaným projektům aktivně zapojila do Evropského roku dobrovolnictví 2011.

Díky projektu „Zapal se pro dobrovolnictví“, který byl finančně podpořen MŠMT (v rámci III. Mimořádné výzvy Evropský rok dobrovolnictví) byla zrealizována propagační kampaň s cílem zvýšit povědomí a zájem veřejnosti o dobrovolnictví. Kampaň probíhala na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina formou CLV propagačních ploch, letákové kampaně v brněnských tramvajích a letáčcích rozdávaných veřejnosti. Součástí kampaně byly i přednášky o dobrovolnictví na základních školách – bylo zrealizováno 10 přednášek na Brněnsku, Znojemsku a Třebíčsku.

Dalším výstupem pro propagaci dobrovolnictví, jsou cílené video-spoty s reálnými příběhy dobrovolníků a jejich zkušenostmi z dobrovolné činnosti v naší organizaci. Tyto vide-spoty byly natočeny v rámci projektu „Dobrovolnická kalkulačka aneb pomáhat může každý“, který byl podpořen MŠMT v rámci II. mimořádné výzvy Evropský rok dobrovolnictví.


Chcete se zapojit do tohoto projektu a stát se dobrovolníkem v některém zařízení Diecézní charity Brno? Stačí vyplnit tento formulář a my vás kontaktujeme.