Kontakty

Domovinka Třebíč

Tel.: 568 851 146, 736 529 304
Gen.Sochora 705/1, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Tomáš Barák, DiS. - vedoucí Střediska sv. Benedikta
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby:
     • doprava charitním autem do Domovinky a zpět (mimo Třebíč jen po domluvě a dle kapacity svozu)
     • duchovní péče (příležitost k účasti na bohoslužbě, přístup ke svátostem a pomoc s přípravou, rozhovory na duchovní témata s duchovním, s pracovníky, četba literatury, zpěv či poslech duchovních písní, nabídka společné modlitby s pracovníkem, ad.)

KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME (CÍLOVÁ SKUPINA) 

Senioři starší 60 let a dospělí lidé, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného či smyslového postižení nebo duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

CÍLE SLUŽBY

Uživatel služby Domovinka Třebíč:

 • má zajištěnu nezbytnou pomoc v oblasti běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pracuje na rozvoji a zachování své soběstačnosti, zájmů a dovedností
 • navazuje společenské vztahy, může prožívat radost a upevňovat své sebevědomí
 • může využít podporu v naplňování svých spirituálních potřeb

Seznam lidí

Mgr. Tomáš Barák, DiS. - vedoucí Střediska sv. Benedikta
Mgr. Anna Strnadová - koordinátorka Domovinky, sociální pracovnice
Marie Nováková - pracovní instruktorka
Bc. Hana Procházková - pracovník sociálních služeb
Jitka Svobodová - pečovatelka
Soňa Vlčková - pracovnice v sociál. službách-přímá obslužná péče (pečovatelka)
Ing. Josef Holčapek - pracovník v soc. sl.-přímá obslužná péče (pečovatel)
Karel Fejta - řidič
Miroslav Winkler - řidič
Kateřina Fišerová - pracovnice úklidu a údržby