Kontakty

Domovinka Třebíč

Tel.: 568 851 146, 736 529 304
Gen.Sochora 705/1, Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:
     • doprava charitním autem do Domovinky a zpět (mimo Třebíč jen po domluvě a dle kapacity svozu)
     • duchovní péče (příležitost k účasti na bohoslužbě, přístup ke svátostem a pomoc s přípravou, rozhovory na duchovní témata s duchovním, s pracovníky, četba literatury, zpěv či poslech duchovních písní, nabídka společné modlitby s pracovníkem, ad.)

KOMU SLUŽBU POSKYTUJEME (CÍLOVÁ SKUPINA) 

Senioři starší 60 let a dospělí lidé se zdravotním postižením, kteří jsou osamělí, mají sníženou soběstačnost, potřebují dohled a péči v průběhu dne, cítí se neužiteční, hledají společenství svých vrstevníků nebo smysluplné naplnění volného času.

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:

 • invalidními ve třetím stupni
 • invalidními v prvním nebo druhém stupni
 • zdravotně znevýhodněnými

Domovinka Třebíč přijímá mezi uživatele zájemce mladší 60 let na základě čestného prohlášení osoby mladší 60 let, která je orgánem sociálního zabezpečení či rozhodnutím úřadu práce uznána osobou pobírající plný invalidní důchod, částečný invalidní důchod či osobou se zdravotním znevýhodněním.

Mezi osoby se zdravotním postižením patří např. osoby s vadou pohybového ústrojí (vrozenou nebo získanou), osoby se stavy po mozkových nebo srdečních příhodách, se stavy charakteru demence, s Alzheimerovou chorobou, roztroušenou sklerózou, osoby, s omezením sluchu nebo zraku pouze v takové míře, že osoba používá mluvené slovo, rozumí mluvenému slovu a slovu psanému latinkou bez použití kompenzačních pomůcek nebo s použitím svých kompenzačních pomůcek.

Podmínky přijetí

      • alespoň částečná soběstačnost
      • potřeba nepřetržitého individuálního dohledu druhou osobou jen po domluvě a dle kapacity Domovinky
      • schopnost společného soužití v Domovince
      • schopnost a ochota spolupracovat a dodržovat vnitřní pravidla Domovinky
      • zaplatit výši úhrady za využití služby Domovinky
      • využití svozu charitním autem mimo Třebíč dle kapacity svozu

Nejsme schopni poskytnout službu osobám s mentálním postižením.

POPIS NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE OSOB CÍLOVÉ SKUPINY

Nepříznivou sociální situací je možné rozumět situaci, kdy senior starší 60 let nebo dospělá osoba se zdravotním postižením prožívá oslabení nebo ztrátu schopností z důvodu věku, dlouhodobého nepříznivého zdravotní stavu a specifických potřeb a potřebuje pomoc či podporu jiné osoby. Specifickou potřebou chápeme potřebu používat např. kompenzační pomůcky, inkontinenční pomůcky, pomůcky sloužící k orientaci a komunikaci nebo mít bezbariérové prostředí. Mezi nepříznivé sociální situace u uživatelů Domovinky Třebíč patří nejčastěji pocit osamění, ztráta sociálních vazeb k blízkým a dalším osobám, oslabení nebo ztráta fyzických či psychických schopností, ohrožení na trhu práce a snížené předpoklady se na něm uplatnit.

CÍLE SLUŽBY

Uživatel služby Domovinka Třebíč:

 • má zajištěnu nezbytnou péči v oblasti běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • rozvíjí a zachovává si soběstačnost, zájmy a dovednosti pro praktický život
 • navazuje společenské vztahy, může prožívat radost a upevňovat své sebevědomí
 • může v případě zájmu naplňovat své duchovní potřeby

Seznam lidí

Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta
Mgr. Anna Strnadová - koordinátorka Domovinky, sociální pracovnice
Jolana Halová - intruktorka
Marie Nováková - pracovní instruktorka
Bc. Hana Procházková - pracovník sociálních služeb
Jitka Svobodová - pečovatelka
Soňa Vlčková - pracovnice v sociál. službách-přímá obslužná péče (pečovatelka)
Ing. Josef Holčapek - pracovník v soc. sl.-přímá obslužná péče (pečovatel)
Karel Fejta - řidič
Miroslav Winkler - řidič
Kateřina Fišerová - pracovnice úklidu a údržby