Kontakty

Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám

Tel.: 516 411 583
U Lázní 1734, Boskovice, 680 01
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

Zaměřujeme se na

 • Dlouhodobou podporu a doprovázení rodin s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu poskytováním odborného sociálního poradenství v přirozením prostředí nebo v prostorách poradny
 • Dlouhodobou podporu a doprovázení rodin s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu, kde se současně nachází nezletilé dítě, poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v přirozeném prostředí
 • Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u nichž existují další rizika ohrožení vývoje dítěte, a to v přirozeném prostředí tam, kde dosud nedostačovala kapacita soc. služby v základní síti
 • Poskytování odborného sociálního poradenství v přirozeném prostředí i v prostorách poradny, tam, kde dosud nepostačovala kapacita soc. služby v základní síti.

Cílem projektu je zlepšení sociální situace osob starších 18 let v oblasti jejich sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení (udržení zaměstnání, bydlení informovanost, motivace k aktivnímu řešení své situace).

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Co poskytujeme

 • Poskytujeme sociální a právní rady a informace dospělým lidem nad 18 let, kteří nemohou či neumějí řešit svoje problémy vlastními silami
 • Pomáháme lidem vyřešit jejich momentální krizovou situaci, zorientovat se v sociálních a právních systémech
 • Radíme lidem, jak si vyřídit sociální dávky a služby, sociální pojištění
 • Nabízíme jim informace, jak postupovat v pracovněprávních vztazích, v oblasti bydlení a hospodaření, rodinného práva, majetkoprávních vztahů, v problematice dluhů a exekucí, v ochraně spotřebitele
 • Pomáháme v orientaci ve zdravotnictví, ve školství a vzdělávání
 • Informujeme o právech obětí a pachatelů trestných činů, lidských a občanských právech, o právech a povinnostech cizinců
 • Jsme našim klientům k dispozici v krizových situacích, v případě mimořádných událostí a živelných pohrom

 Komu pomáháme

 • Obětem domácího násilí
 • Obětem trestných činů
 • Lidem bez přístřeší
 • Lidem v krizi
 • Rodinám s dítětem/dětmi
 • Seniorům
 • Osobám s chronickým duševním onemocněním
 • Osobám s tělesným postižením
 • Osobám ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 • Osobám, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou jím ohroženy

Navštivte nás (Boskovice, U lázní 1734 – bezbariérový přístup)
Pondělí                12:30-17:00
Úterý, čtvrtek     12:30-15:30
Středa                  12:30-16:00
Pátek                   10:00-11:30     12:30-15:00

Přijedeme za Vámi
Pondělí, středa, čtvrtek   7:00-11:30     12:30-15:30
Úterý                                    7:00-11:00
Pátek                                    8:00-10:00 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Co poskytujeme

 • Rodinám s dětmi na Boskovicku pomáháme překonávat obtížné situace, které nejsou schopné zvládnout vlastními silami
 • Pracujeme v terénu, kdy za rodinami jezdíme domů nebo ambulantně, kdy rodiny dochází za námi
 • Ukazujeme rodinám, jak plnohodnotně trávit volný čas a upevňovat rodinné vztahy, jak se začlenit do svého okolí
 • Podporujeme rodiče ve výchově a vzdělávání dětí, pomáháme s přípravou na vyučování
 • Ukazujeme rodičům, jak pečovat o děti (např. úprava denního režimu, hygienických návyků, stravování)
 • Poskytujeme rodinám základní sociální poradenství, pomáháme jim při vyřizování sociálních dávek a zprostředkováváme další odbornou pomoc (psycholog, terapeut, právník)
 • Pomáháme rodinám předcházet sociálně patologickým jevům a vyrovnávat se s nimi (např. domácí násilí, závislosti, gamblerství)
 • Učíme rodiče řešit běžné denní záležitosti v chodu domácnosti, v hospodaření s penězi
 • Doprovázíme rodiče v situacích, ve kterých se cítí nejistí, případně mají potíže s komunikací (např. na jednání s úřadem práce, při hospitalizaci dítěte v nemocnici, při návštěvě školy, kojeneckého ústavu, dětského domova, při jednání s jinými úřady apod.)
 • Podporujeme a doprovázíme rodiny s nevyléčitelně nemocným členem v terminálním stádiu

Komu pomáháme

 • Nefunkčním rodinám
 • Neúplným rodinám
 • Rodinám se sociálně patologickými jevy (zpravidla nízkopříjmové rodiny nebo závislé na sociálních dávkách)
 • Rodinám, ve kterých žijí děti kojeneckého věku, děti a mladí lidé ohrožení společensky nežádoucími jevy (návykové látky, záškoláctví, šikana, rizikové chování) Rodinám, které se setkaly s domácím násilím
 • Rodinám, v nichž žijí lidé s rizikovým způsobem života

Přijedeme za Vámi
Pondělí              7:30 – 11:30     12:30 – 17:00
Úterý, středa    7:30 – 11:30     12:30 – 15:30
Čtvrtek              7:30 – 11:30      12:30 – 14:00
Pátek                 7:30 – 11:30

Poskytované služby jsou bezplatné.

 Vzhledem k tomu, že v této sociální službě pracují tři pracovnice, je možné zároveň pracovat s maximálně třemi klienty. Setkání trvá 1 hodinu. Posledního klienta přijme pracovník maximálně jednu hodinu před koncem provozní doby.

Odborné sociální poradenství
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 516 411 583
e-mail: poradna.boskovice@blansko.charita.cz
vedoucí: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: 604 920 456
e-mail: sas.boskovice@blansko.charita.cz
vedoucí: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.

Projekt Odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhají ohroženým osobám, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007713, je financován z Evropského sociálního fondu.