Kontakty

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Blansko

Tel.: 732 872 692
Komenského 4a, Blansko, 678 01
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

Posláním služby je podpora a pomoc rodině s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální situace. Nabízíme praktickou pomoc, motivujeme a aktivizujeme ke změně, která vede ke stabilizaci rodiny.

Cílem služby je rodina, u níž byla poskytnuta taková forma podpory, která přispěla k žádoucím změnám v jejím fungování.
Rodina samostatně zvládající péči o domácnost, výchovu dětí, hospodaření s finančními prostředky a nezávislá na sociálních dávkách.

Pomáháme

 • Dětem a mládeži ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy
 • Rodinám s dítětem /dětmi v nepříznivé životní situaci (rodiny s nezaopatřeným dítětem do 26 let, rodiny, které pečují o dítě se specifickými potřebami, rodiny, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů)

Navštivte nás na adrese Komenského 4 a, 678 01 Blansko:
pondělí: 8:00-12:00, 12:30-15:30

Přijedeme za Vámi:    
úterý, čtvrtek: 8:00-12:00, 12:30-16:00
středa: 8:00-12:00, 13:00-18:00     
pátek: 8:00-12:00, 12:30-13:30

V ambulantní formě poskytování můžeme přijmout naráz 2 rodiny nebo klienty, v terénní službě pak 1 rodinu nebo klienta.

Službu poskytujeme na území ORP Blansko.

Co konktrétně děláme

 • Podporujeme rodiče při hledání zaměstnání (orientace v nabídkách práce, podpora při vyhledávání vhodného zaměstnání, při sepsání strukturovaného životopisu, při jednání se zaměstnavatelem apod.)
 • Podporujeme rodiče při hospodaření s penězi (znalost nákladů na bydlení i ostatních výdajů, rozvržení příjmu, aby pokryly potřebné náklady, finanční plánování, řešení dluhů, apod.)
 • Nabízíme podporu při využití sociálních dávek (požádání o nárokové a nenárokové dávky, dávky plynoucí z pojištění)
 • Pomáháme rodičům najít si vhodné bydlení, podporujeme je ve vedení domácnosti (udržování v čistotě, patřičné vybavení, nákupy, vaření, apod.)
 • Podporujeme rodiče v péči o zdraví členů rodiny (návštěvy u lékaře, registrace u ZP, umět rozpoznávat příznaky onemocnění, znalost důsledků užívání návykových látek aj.)
 • Podporujeme rodiče při vyřizování osobních dokladů (znalost, jak a kde zažádat o potřebné doklady)
 • Pomáháme rodičům při řešení situace jako je domácí násilí, týrání, zneužívání dětí, informujeme, jak má osoba uplatňovat svá práva
 • Podporujeme rodiče při budování dobrých vztahů v rodině (s dětmi, mezi partnery, s příbuznými v odůvodněných případech doprovázíme děti do škol a školských zařízení a zpět
 • Podporujeme rodiče v rozvoji svých rodičovských kompetencí (jak se starat o dítě, připravovat s dětmi na školní výuku, jak vytvořit vhodné domácí prostředí pro dítě, zapojit děti do chodu domácnosti, jak předcházet výchovným problémům, denní režim, péče o osobní hygienu, rozvoj dovedností a znalostí dítěte vzhledem k jeho věku, jak vhodně trávit volný čas)

Zásady poskytování služby

 • Vytváříme bezpečný a důvěrný prostor
 • Spolupracujeme s ostatními službami
 • Klademe důraz na spoluzodpovědnost uživatele

S uživatelem uzavíráme ústní nebo písemnou smlouvu, spolupráce probíhá na základě individuálního plánování.

Služba je poskytována bezplatně.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum "PRO" /pomoc rodinám, obětem/ Blansko

Komenského 4a, 678 01 Blansko
mob.: +420 732 872 692
e-mail: centrum.aktivizace@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Eliška Bohatcová
zařízení poskytovatele: Centrum "PRO" Blansko
identifikátor služby: 4135113
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 221
IČO: 44 99 02 60

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.