Kontakty

Terénními programy k sociálnímu začleňování ohrožených osob na území MASMK

Tel.: 737 230 847
Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou, 679 11
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci
Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

Terénní programy MAS MK jsou součástí sociální služby Terénní programy SPONA – Společná cesta

Posláním sociální služby SPONA – Společná cesta je vyhledávání a kontaktování osob v jejich přirozeném prostředí, které řeší problémy nebo nepříznivou sociální situaci.

Cíl služby

 • Vyhledávání, kontaktování jedinců a rodin, nabízení pomoci a podpory při řešení jejich obtížné situace
 • Podávání a vyhledávání informací týkajících se řešení jejich problémů
 • Pomoc při vyřizování osobních záležitostí
 • Pomoc a podpora v kontaktu s rodinou
 • Usilování o co největší míru jejich začlenění do společnosti
 • Motivovaní jedince/rodiny ke zvýšení sociálních dovedností a schopností

Co nabízíme

 • Pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, řešení dluhové situace
 • Pomoc při podávání žádostí a formulářů, doprovody na úřady
 • Zprostředkování návazných služeb (právní, psychologická, sociální, duchovní)
 • Psychosociální podporu

Pomáháme lidem starším 15 let, kteří:

 • Vedou rizikový způsob života (prostituce, delikvence, kriminalita, uživatelé drog)
 • Žijí v nejistém nebo nevyhovujícím ubytování
 • Trpí samotou nebo psychickou nemocí
 • Prožívající stav tísně
 • Mají zdravotní postižení
 • Seniorům

Přijedeme za vámi: pondělí–pátek  7:00 – 11:30, 12:00 – 15:30

Službu poskytujeme v přirozeném prostředí klienta v rámci blanenského regionu.

V jednom okamžiku se můžeme věnovat jednomu klientovi.

Zásady poskytování služby

 • Podporujeme lidskou důstojnost
 • Službu poskytujeme na základě individuálního přístupu
 • Respektujeme osobnost uživatele – vytváříme takové podmínky, aby uživatelé mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat svoji vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí‘
 • Vytváříme podmínky, aby lidé, kterým je poskytována sociální služba, mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace
 • Ve službě jsou písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých jsou vymezeny situace, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů poskytovatele se zájmy osob, kterým je poskytována sociální služba, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel postupujeme

Služba je poskytována bezplatně a může být anonymní.

Terénními programy k sociálnímu začleňování ohrožených osob na území MASMK
Sadová 2, 678 01 Blansko
tel.: 737 230 847
e-mail: renata.sedlackova@blansko.charita.cz
vedoucí projektu: Ing. Renata Sedláčková, DiS.
identifikátor služby: 9219409
IČO: 44 99 02 60

Projekt „Terénními programy k sociálnímu začleňovaní ohrožených osob na území MASMK“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006907 je hrazen finančními prostředky z Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Zaměstnanost.