Kontakty

Wellmez - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Tel.: 731 626 116
Hornoměstská 366/41, Velké Meziříčí, 594 01
Vedoucí služby: Mgr. Martina Horníčková - vedoucí, sociální pracovnice
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

KONTAKT

Hornoměstská 366/41, 593 01 Velké Meziříčí
mob.: 731626116
e-mail: wellmez.velmez@zdar.charita.cz
fb: @wellmez

Poslání 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez je poskytovat pomoc a podporu dospívajícím ve Velkém Meziříčí a Velké Bíteši. Služba je poskytována těm, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Komu je služba poskytována?

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez jsou ve Velkém Meziříčí děti a mládež ve věku 10ti až 26ti let, a ve Velké Bíteši děti a mládež ve věku od 8 až do 20ti let, kteří zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi.

Co Vám nabízíme?

 • Prostor, kde platí jasná pravidla a kde je respektována odlišnost či specifičnost každého jedince
 • Vyslechnutí, komunikaci a případné hledání cesty ke zlepšení kvality života
 • Pomoc a podporu v situacích, které se dotýkají života našich uživatelů
 • Informace, které se týkají rizikového chování, školy a vztahů atd.
 • Aktivity ke smysluplnému trávení volného čas

Co je cílem naší služby?

 • Předávat dětem a mladistvým informace týkající se rizikového chování mládeže (problematika závislostí užívání návykových látek, záškoláctví, porušování zákonů apod.).
 • Vytvářet prostředí, kde se uživatelé služby pracovníkům svěřují se svými problémy a společně je řeší.
 • Podporovat děti a mladé lidi k aktivnímu a samostatnému řešení jejich problémů.
 • Vést uživatele služby k dokončení či prohloubení jejich vzdělání (konkrétní pomoc při vypracovávání domácích úkolů, doučování, pomoc při výběru školy, rozhovory na téma studium).
 • Poskytnout uživatelům služby prostor pro realizaci vlastních aktivit (koncerty, diskotéky, prezentace vlastní tvorby apod.) a trávení volného času.
 • Odstraňovat bariéry při navazování přátelství (začlenění mládeže do skupiny vrstevníků).

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.

Kde působíme?

Velké Meziříčí a Velká Bíteš

Jaké jsou zásady naší služby? 

 • nízkoprahovost - služba je realizována tak, aby byla zájemci/uživateli maximálně dostupná (služby jsou poskytovány bezplatně, provozní doba odpovídá potřebám uživatelů, není potřeba pravidelná docházka)
 • respekt - uznáváme názory a vlastní rozhodnutí uživatelů
 • anonymita - uživatelé nemusejí uvádět osobní údaje (pracovníci mohou po uživateli vyžadovat pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro kvalitní a odborné poskytování sociálních služeb nízkoprahového zařízení)
 • mlčenlivost - pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • individuální přístup - pracovníci přistupují ke každému zájemci/uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své individuální potřeby, zájmy i svá specifika (věková, charakterová, osobnostní atd.)

Kdy Vám službu poskytneme?

Velké Meziříčí

  Klub * Terénní sociální práce Konzultace pro rodiče Individuální práce s uživateli
Pondělí 13.30-18.00 12.00-13.30 15.00-16.00
(sudé týdny)
 
Úterý 12.30-18.00      
Středa 13.30-18.00 12.00-13.30 08.00-9.00
(liché týdny)
12.00-13.30
18.00-19.00
Čtvrtek 12.30-18.00      
Pátek 12.30-15.30      

*Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek ambulantní služba pro cílovou skupinu 10 - 20 let.
Středa ambulantní služba pro cílovou skupinu 10 – 26 let.
**Individuální práce probíhá ve stanoveném termínu pro cílovou skupinu 10 – 26 let nebo po předchozí domluvě

Velká Bíteš

Úterý 13.00-16.00
Čtvrtek 13.00-16.00

Seznam lidí

Aneta Bazalová, DiS. - sociální pracovnice
Mgr. Martina Horníčková - vedoucí, sociální pracovnice
Veronika Melicharová, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice