Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Diecézní charita Brno poskytuje v rámci svých zařízení služby mnoha skupinám lidí v nouzi. Mezi naše služby patří:

 


Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) patří mezi nejstarší formy charitní pomoci potřebným. Nazývá se taktéž domácí zdravotní péčí a pečovatelská služba a je určena chronicky a akutně nemocným, starým a opuštěným lidem, kteří pomoc a odborné ošetření nezbytně potřebují.



Služby pro seniory

Snaží se o poskytnutí zázemí pro komplexní péči o seniory a zdravotně postižené občany. Cílem je vytvářet prostředí skutečného domova, kde obyvatelé a personál tvoří jednu velkou rodinu.


Péče o nevyléčitelně nemocné

Pomoc těžce a nevyléčitelně nemocným, lidem na sklonku života, je poskytována v jejich těžkém údobí, které mohou prožít při zabezpečení kvalitního zdravotního ošetření, včetně léčby bolesti, ale také s možností poskytnutí útěchy psychologické a duchovní. Péče je možná v lůžkovém zařízení (hospic), ale i formou stacionáře či v bytě nemocného.



Pomoc lidem bez domova

Tato služba zabezpečuje především základní podmínky na přežití. Je určena lidem, kteří se ocitli ve hmotné nebo sociální nouzi, bez ohledu na státní občanství. Poskytuje to nejnutnější, co tito lidé postrádají, tj. možnost hygieny, ošacení, jídla, úhrady jízdného.


 

Pomoc pro matky v tísni

Domovy pro matky v tísni řeší problémy žen s dětmi, popř. těhotných žen, které se ocitly v krizové situaci a ztratily své rodinné zázemí a nebo je vůbec nepoznaly.



Podpora lidí se zdravotním postižením

Pomoc lidem se zdravotním postižením zahrnuje kategorie osob s postižením mentálním, autismem, tělesným a smyslovým postižením, s kombinovanými vadami a zdravotně oslabené.


Pomoc cizincům v nouzi

Tato služba právní a sociální poradenství, materiální pomoc a informační servis týkající se pobytového režimu, možnosti využití ubytovacích kapacit, získání statutu uprchlíka a jejich případnou integraci do společnosti. Při své činnosti spolupracuje s cizineckou policií ČR, příslušnými úřady státní správy a samosprávy, ministerstvy, velvyslanectvími, nevládními organizacemi apod.


 

Humanitární pomoc

Pomoc v zahraničí se týká především lidí postižených přírodními katastrofami a válečnými konflikty. Je realizována v koordinaci s humanitárním oddělením CHČR. Pomoc je uskutečňována prostřednictvím finančních a věcných sbírek.


 

Charitní poradenství

Charitní poradenství je komplex služeb, které poskytují klientům informace o jejich právech, povinnostech a oprávněných zájmech. Nabízejí různé možnosti řešení jejich problémů nebo životní situace a napomáhají tyto možnosti realizovat.


Podpora života menšin

Činnost je zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů, nabídku volnočasových aktivit, práci s rodinami i v terénu, poradenství, hledání a podporu dialogu mezi menšinami a majoritním obyvatelstvem, pozitivní ovlivňování veřejnosti. Důraz je kladen na pomoc Romskému etniku a na práci s dětmi, mládeží a rodinami.


 

Prevence rizikového chování 

Střediska pro prevenci rizikového chování jsou zaměřena na řešení a pomoc při problémech vzniklých v souvislosti s rozšířením drog a to na různých úrovních. Patří mezi ně centra prevence a kontaktní centra.


Dobrovolnická činnost

Bez podpory dobrovolníků by se aktivity Charity neobešly. K její systematizaci a zajištění metodického vedení slouží síť charitních dobrovolnických center, která vznikla v roce 2002 a postupně se rozrostla do všech oblastí diecéze.
V roce 2003 získala Diecézní charita Brno akreditaci, platnou až do roku 2009, udělovanou Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.


Ostatní činnosti

Spektrum charitní činnosti je široké a často reaguje na konkrétní potřeby dané oblasti. Mnohé z tzv. ostatních činností jsou realizovány díky aktivitám farních charit a dalších dobrovolníků. Jedná se např. charitní šatníky, adopce na dálku, prodejny výrobků z charitních zařízení, Malá řemesla – projekt pro lidi těžce uplatnitelné na trhu práce, pomoc odsouzeným, apod

 


 

Podrobné informace o jednotlivých službách najdete ve Výroční zprávě DCHB
Služby v jednotliých oblastních charitách brněnské diecéze si můžete prohlédnout na mapě služeb DCHB.