Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Kvalitu do charitních služeb přináší síť manažerů. Podporují celou škálu pracovníků

Sociální služby poskytované Charitou prochází stálým vývojem. Změny již zanedlouho přinesou vyšší kvalitu a na tento proces v Diecézní charitě Brno již více než půl roku dohlíží metodičtí pracovníci kvality. Cílem jejich práce je rozvoj kvality služeb a revize vnitřních pravidel v sociálních službách tak, aby se zvýšila nejen jejich kvalita ale zároveň i kompetence a dovednosti samotných pracovníků služeb, kteří se na tomto procesu aktivně podílí.

 

Projekt: Podpora kvality sociálních služeb Diecézní charity Brno 

CZ 03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007721

 

Do dvouletého projektu Podpora kvality sociálních služeb Diecézní charity Brno, realizovaného od září 2018, zapojila Diecézní charita Brno všechny své sociální služby. V rámci projektu vytvořila síť pracovníků kvality, kteří působí ve všech deseti organizačních jednotkách. Nově jsou pracovníci kvality nazýváni manažeři kvality a na začátku projektu všichni absolvovali odborné workshopy zaměřené na teoretické a praktické dovednosti v oblasti naplňování standardů kvality sociálních služeb. Tito metodičtí pracovníci se zaměřují na konzultace interních pravidel sociálních služeb s cílem zrevidovat jejich nastavení ve vztahu k naplňování standardů kvality a zákonných povinností a podpořit zaměstnance při zavádění nových postupů. Konzultací s manažerem kvality se účastní tým pracovníků sociální služby složený z vedoucího pracovníka sociální služby, sociálních pracovníků a pracovníků v přímé péči.

Ve startovací části se každý manažer kvality rovněž zúčastnil tzv. cvičných auditů ve vybraných sociálních službách, které byli vedeny zkušenými inspektory kvality sociálních služeb. Po auditech začíná manažerům kvality další důležitá část jejich práce, kdy budou poskytovat konzultace a podporovat pracovníky, aby doporučení vyplývající ze cvičných auditů správně zapracovali do svých interních pravidel sociálních služeb.

Kromě výše uvedeného výčtu aktivit projekt poskytuje podporu vedoucím služeb i v rámci Odborných kolegií, které umožňují setkání zástupců služeb Diecézní charity Brno s obdobným zaměřením. Jednotlivá odborná kolegia navštěvují experti a společně s vedoucími služeb se věnují řadě mezioborovým tématům v návaznosti na kvalitu sociálních služeb a sociální práci. Pro vedoucí služeb budou rovněž v průběhu realizace projektu připraveny 4 workshopy tematicky zaměřené na podporu kvality v jejich sociálních službách.

Abychom do sociálních služeb zajistili kvalitní zpětnou vazbu, jsou manažeři kvality průběžně v kontaktu s inspektory kvality sociálních služeb a konzultují s nimi situace, se kterými se setkávají v praxi sociálních služeb.  Svou práci a zkušenosti si manažeři kvality průběžně sdílí na pravidelných měsíčních setkáních své pracovní skupiny.