Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Společně a s nadhledem - kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno
  • Rozpočet projektu: 2. 937 684, 29 Kč
  • Začátek realizace: 1. 8. 2016
  • Konec realizace: 31. 7. 2018
  • Délka projektu: 24 měsíců
  • Odborný garant projektu: Mgr. Ing. Oldřich Haičman

Cílem projektu je vytvořit a implementovat novou strategii Diecézní charity Brno do organizačních jednotek, která bude více reflektovat původní poslání organizace, reagovat na aktuální sociální problematiku a využívat nové trendy v oblasti financování.

Cíl projektu je naplněn v rámci

KA 01 Strategie organizace, poslání (doba realizace 8/2016 - 7/2018)

V rámci organizačních jednotek budou vytvořeny dílčí strategie, které budou naplňovat strategii celé DCHB, za podpory externích expertů.

KA 02 Financování, fundraising (doba realizace 1/2017 – 8/2018)

Za podpory externích expertů dojde k vytvoření jednotné FR strategie na úrovni DCHB a k její implementaci do organizačních jednotek DCHB.

Koordinátor projektu: Ing. Michaela Šrůtková (8bprR3b7TlEE-9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Logo OPZ barevné

Akce realizované v lednu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 11. a 31. 01 2017, Vranov Strategický plán Diecézní charity Brno a jeho implementace

 

Akce realizované v únoru 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA02 1., 2. a 6. 2. 2017, Brno Vzdělávání pro FUNDRAISERY – základy fundraisingu
KA01 13. 2. 2017, Jihlava Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Jihlava)
KA01 14. 2. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 17. 2. 2017, Břeclav Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Břeclav)
KA01 17. 2. 2017, Rajhrad Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Rajhrad)
KA02 21. 2. 2017, Brno Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů organizačních jednotek
KA01 22. 2. 2017, Hodonín Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Hodonín)

 

Akce realizované v březnu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 3. 3. 2017, Tišnov Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Tišnov)
KA02 7., 8. a 9. 3. 2017, Luka nad Jihlavou Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů organizačních jednotek
KA01 9., 10., 20. a 29. 3. 2017, Hodonín Tvorba dílčího strategického plánu OCH Hodonín
KA01 14. 3. 2017, Třebíč Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Třebíč)
KA01 16. 3. 2017, Znojmo Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Znojmo)
KA01 17., 27. a 28. 3. 2017, Znojmo Tvorba dílčího strategického plánu OCH Znojmo
KA01 21. 3. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 22. 3. 2017, Brno Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (SDCHBaSB)
KA01 23. 3. 2017, Blansko Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Blansko)

 

Akce realizované v dubnu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 5. a 6. 4. 2017, Blansko Tvorba dílčího strategického plánu OCH Blansko
KA01 6., 7., 20. a 21. 4.2017, Břeclav Tvorba dílčího strategického plánu OCH Břeclav
KA01 10. 4. 2017, Znojmo Tvorba dílčího strategického plánu OCH Znojmo
KA01 11. 4. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 18., 27. a 28. 4. 2017, Rajhrad Tvorba dílčího strategického plánu OCH Rajhrad
KA01 26. 4. 2017, Žďár Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Žďár)

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Tišnov

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Tišnov

V průběhu čtyř dnů byl vytvořen Strategický plán Oblastní charity Tišnov. První den 8 6.2017 byla zpracována základní analýza prostředí pomocí SWOT analýzy, druhý den byly rozpracovány a definovány konkrétní okruhy Strategického plánu Oblastní charity Tišnov - týkaly se služeb, lidských zdrojů a charitní záchranné sítě.

Ve dnech  od 28. 6. a 29. 6. 2017 se pokračovalo v dalších okruzích, detailně byla rozpracována témata řízení, finance včetně fundraisingu a PR. Součástí strategického plánu je stanovení cílů do roku 2022 s termínem plnění a odpovědností.

Tvorba dílčího strategického plánu OCH SDCHBaSB

Tvorba dílčího strategického plánu OCH SDCHBaSB

Pracovníci Správy Diecézní charity Brno a Služeb Brno se ve dnech 20. – 21. 6. 2017 sešli a za podpory expertů tvořili cíle k oblastem Financování a k Rozvoji inovace a struktury služeb.

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Jihlava

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Jihlava

Poslední setkání nad strategickým plánem v Oblastní charitě Jihlavě se neslo v duchu formulování konkrétních cílů a opatření. Kladli jsme si různé otázky, na které jsme se snažili hledat odpovědi. Nastavoval se přibližný rozpočet formulovaných opatření. Několik hodin jsme se věnovali fundraisingu. Vytvořili jsme cíle, kam bychom se ve fundraisingu chtěli posunout dále.

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH SDCHBaSB

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH SDCHBaSB

Pracovníci Správy Diecézní charity Brno a Služeb Brno se ve dnech 31. 05. a 01. 06. 2017 setkali nad tvorbou dílčího strategického plánu. Setkání začalo vypracováním SWOT analýzy, se kterou se dále pracovalo v rámci sestavování jednotlivých oblastí strategického plánu.

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Třebíč

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Třebíč

Během květnových setkání 4., 18, 23. a 26. května jsme na OCH Třebíč vytvořili strukturovaný strategický plán, který navazuje na potřeby naší organizace. V analytické části jsme si ve strategických směrech rozdělili hlavní oblasti, které naši organizaci trápí. Těmito oblastmi jsou: pracovníci, financování, vnitřní fungování – opory/brzdy, vnější vztahy, služby. U těchto oblastí proběhla SWOT analýza. Následně u těchto bodů byly vytyčeny strategické směry – cíle tzn. kdo konkrétně bude odpovídat za daný cíl a do kdy bude tento cíl splněn.

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Žďár

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Žďár

Ve dnech 4., 5., 24. a 25. 5. 2017 se sešla pracovní skupina za účelem tvorby Strategické plánu OCH Žďár. Pracovní skupina nejprve vytvořila SWOT analýzu Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Na základě stanovení silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb vydefinovala oblasti, ze kterých bude tvořen SP OCH ZR. Jedná se o následující oblasti: Služby, Dobrovolníci, Veřejnost, Řízení, Peníze, Lidské zdroje. Cíle byly stanoveny pro oblasti Dobrovolníci, Veřejnost a Lidské zdroje. Během třetího dne setkání byly rozpracovány cíle pro oblasti Služby a Řízení. Poslední den byly nastaveny cíle pro oblast Peníze. Následně došlo k seřazení cílů na časovou osu a úpravu termínů, aby byl plán časově realizovatelný.

Tvorba dílčího strategického plánu v OCH Blansko

Tvorba dílčího strategického plánu v OCH Blansko

V rámci aktivit projektu Společně a s nadhledem se tým OCH Blansko sešel společně s lektorem panem Janem Kroupou ke strategickému plánování v Doubravici nad Svitavou ve dnech 24. a 25. 5. 2017. Plánování se zúčastnilo všech 15 podpořených osob. Vytvořili jsme strategický plán OCH Blansko v oblasti financí a fundraisingu. Také jsme pracovali na znění vize OCH Blansko. Nyní nás čekají závěrečné úpravy na dotvoření finální verze Strategického plánu Oblastní charity Blansko.

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu workshop OCH Žďár

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu workshop OCH Žďár

Setkání se zúčastnil kromě pracovníků Oblastní charity Žďár také ředitel Diecézní charity Brno – Oldřich Haičman, jako garant projektu. Během programu byla představena vize zřizovatele Diecézní charity Brno (dále jen DCHB), Strategický plán DCHB, Záchranná síť DCHB a konkrétní cíle ze Strategického plánu DCHB. Zároveň pracovní tým OCH ZR definoval svá očekávání od tvorby Strategického plánu a přínos Strategického plánu pro organizaci.

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Blansko

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Blansko

Tvorby dílčího strategického plánu OCH Blansko se ve dnech 5. a 6. dubna 2017 zúčastnilo všech 15 podpořených osob. Nejdříve jsme provedli SWOT analýzu OCH Blansko a poté jsme ji využili při tvorbě prvotního návrhu VIZE OCH Blansko a dále jsme vypracovali první dvě oblasti dílčího strategického plánu – Péče o lidi a Služby.

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Hodonín

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Hodonín

Na Oblastní charitě Hodonín proběhla ve dnech 9., 10., 20. a 29. března 2017 tvorba dílčího strategického plánu OCH Hodonín. Dne 9. 3. 2017 jsme se zabývali SWOT analýzou OCH Hodonín a tématy Krizová pomoc domácí, Vztah Oblastní charity a Diecézní charity. Dne 10. 3. 2017 jsme probrali kapitolu Lidské zdroje a Charitní záchranná síť. Ve dnech 20. a 29. 3. 2017 jsme si probrali kapitoly PR plán, Služby a Finance.