Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Společně a s nadhledem - kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno
  • Rozpočet projektu: 2. 937 684, 29 Kč
  • Začátek realizace: 1. 8. 2016
  • Konec realizace: 31. 7. 2018
  • Délka projektu: 24 měsíců
  • Odborný garant projektu: Mgr. Ing. Oldřich Haičman

Cílem projektu je vytvořit a implementovat novou strategii Diecézní charity Brno do organizačních jednotek, která bude více reflektovat původní poslání organizace, reagovat na aktuální sociální problematiku a využívat nové trendy v oblasti financování.

Cíl projektu je naplněn v rámci

KA 01 Strategie organizace, poslání (doba realizace 8/2016 - 7/2018)

V rámci organizačních jednotek budou vytvořeny dílčí strategie, které budou naplňovat strategii celé DCHB, za podpory externích expertů.

KA 02 Financování, fundraising (doba realizace 1/2017 – 8/2018)

Za podpory externích expertů dojde k vytvoření jednotné FR strategie na úrovni DCHB a k její implementaci do organizačních jednotek DCHB.

Koordinátor projektu: Ing. Michaela Šrůtková (8bprR3b7TlEE-9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Logo OPZ barevné

Akce realizované v lednu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 11. a 31. 01 2017, Vranov Strategický plán Diecézní charity Brno a jeho implementace

 

Akce realizované v únoru 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA02 1., 2. a 6. 2. 2017, Brno Vzdělávání pro FUNDRAISERY – základy fundraisingu
KA01 13. 2. 2017, Jihlava Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Jihlava)
KA01 14. 2. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 17. 2. 2017, Břeclav Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Břeclav)
KA01 17. 2. 2017, Rajhrad Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Rajhrad)
KA02 21. 2. 2017, Brno Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů organizačních jednotek
KA01 22. 2. 2017, Hodonín Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop (OCH Hodonín)

 

Akce realizované v březnu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 3. 3. 2017, Tišnov Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Tišnov)
KA02 7., 8. a 9. 3. 2017, Luka nad Jihlavou Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů organizačních jednotek
KA01 9., 10., 20. a 29. 3. 2017, Hodonín Tvorba dílčího strategického plánu OCH Hodonín
KA01 14. 3. 2017, Třebíč Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Třebíč)
KA01 16. 3. 2017, Znojmo Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Znojmo)
KA01 17., 27. a 28. 3. 2017, Znojmo Tvorba dílčího strategického plánu OCH Znojmo
KA01 21. 3. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 22. 3. 2017, Brno Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (SDCHBaSB)
KA01 23. 3. 2017, Blansko Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Blansko)

 

Akce realizované v dubnu 2017

Klíčová aktivita Datum a místo konání Název akce
KA01 5. a 6. 4. 2017, Blansko Tvorba dílčího strategického plánu OCH Blansko
KA01 6., 7., 20. a 21. 4.2017, Břeclav Tvorba dílčího strategického plánu OCH Břeclav
KA01 10. 4. 2017, Znojmo Tvorba dílčího strategického plánu OCH Znojmo
KA01 11. 4. 2017, Brno Podpora při naplňování Strategického plánu DCHB a jeho aplikací do organizačních jednotek
KA01 18., 27. a 28. 4. 2017, Rajhrad Tvorba dílčího strategického plánu OCH Rajhrad
KA01 26. 4. 2017, Žďár Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop (OCH Žďár)

Tvorba dílčího Strategického plánu OCH Znojmo

Tvorba dílčího Strategického plánu OCH Znojmo

Ve dnech 17., 27. a 28. března 2017 proběhla v Oblastní charitě Znojmo tvorba dílčího strategického plánu OCH Znojmo. Během prvního dne byla vytvořena SWOT analýza pro OCH Znojmo, dále jsme stanovili oblasti strategického plánu OCH Znojmo a zpracovali jsme koncept Záchranné sítě OCH Znojmo. Druhý den jsme zhodnotili předcházející aktivity a dokončili stanovení oblastí řešení strategického plánu. Zpracovali jsme cíle do konkrétních kroků. Třetí den jsme dokončili zpracování cílů do SP do konkrétních kroků. Proběhla diskuze a seznámení s aktivitami fundraisingu. Po závěrečné diskuzi jsme naplánovali závěrečné setkání.

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH Blansko

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH Blansko

V úvodním workshopu, který dne 23. 3. 2017 proběhl na OCH Blansko, se tým seznámil s projektem Společně a s nadhledem, se strategickým plánováním DCHB a jednotlivých organizačních jednotek, s cíli strategického plánu a s charitní záchrannou sítí. Workshop probíhal za aktivní účasti všech zúčastněných, debatovalo se o očekávání ohledně Vize DCHB 2022, co jednotlivé cíle strategického plánu vzbuzují za otázky, jaká jsou dlouhodobější témata, která budeme chtít vyřešit za pomoci strategického plánu OCH Blansko a jaké konkrétní činnosti nám umožní Charitní záchranná síť vykonávat.

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop SDCHBaSB

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop SDCHBaSB

Na OCH Brno proběhl úvodní workshop projektu Společně a s nadhledem. Tým se seznámil se strategickým plánováním Diecézní charity Brno a jednotlivých organizačních jednotek, s cíli strategického plánu a s charitní záchrannou sítí. Workshop probíhal za aktivní účasti všech zúčastněných, debatovali jsme o svých očekávání ohledně Vize DCHB do roku 2022. Řešili jsme otázky - co v nás evokují jednotlivé cíle strategického plánu, - jaká jsou dlouhodobější témata, která budeme chtít za pomoci strategického plánu řešit, - jaké konkrétní činnosti nám umožní vykonávat Charitní záchranná síť.

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Znojmo

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Znojmo

Ve čtvrtek 16. března 2017 proběhlo na OCH Znojmo setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu OCH Znojmo. Nejprve nám byla představena Vize a Strategický plán Diecézní charity Brno. Následovalo seznámení s Charitní záchrannou sítí. Odpoledne jsme se věnovali nastavení tématu Strategický plán OCH Znojmo a nastavení Záchranné sítě OCH Znojmo. Na závěr proběhlo shrnutí probraných témat.

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Třebíč

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Třebíč

V úterý 14. března 2017 proběhlo na OCH Třebíč setkání týkající se strategického plánu pro OCH Třebíč, kde jsme řešili především posun v našich dosavadních službách např. posun profesionálních hranic, participování v odborných skupinách, důraz na synergii apod. Dalším tématem byla vize, kde jsme se pozastavili nad souladem se sociálním učením církve. Podstatnou část vymezeného času jsme věnovali koncepci záchranné sítě.

Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů organizačních jednotek

Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů organizačních jednotek

Ve dnech od 7. 3. do 9. 3. 2017 bylo detailně rozpracováno šest klíčových okruhů SWOT analýzy. Současně byli definovány finanční cíle fundraisingu Diecézní charity Brno do roku 2022 a stanoveny postupy a metodika k dosažení jednotlivých cílů včetně odpovědnosti a termínu plnění. V průběhu čtyřdenního poradenství jsme vytvořili Strategický plán fundraisingu Diecézní charity Brno.

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH Tišnov

Setkání pro tvorbu dílčího strategického plánu – workshop OCH Tišnov

V pátek 3. března se zaměstnanci správy Oblastní charity Tišnov a střední a vyšší management setkali na úvodním workshopu k projektu Spolu a s nadhledem.  Na workshopu byla představena vize a strategický plán Diecézní charity Brno na další období, byly vyjasněny cíle strategického plánu Diecézní charity Brno a jejích oblastí. Workshop probíhal v příjemné atmosféře, ke všeobecné spokojenosti všech zúčastněných.

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Hodonín

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Hodonín

Na OCH Hodonín probéhlo úvodní setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu. Workshop byl ve znamení naladění na práci na tvorbě dílčího Strategického plánu, kdy byly dovysvětleny jednotlivé body současné vize Diecézní charity Brno, probrán postup práce, vymezeny odpovědnosti členů skupiny a shrnuta očekávání jednotlivých účastníků. 

Pocity z úvodního školení Strategického plánování jsou veskrze pozitivní. Oblastní charita Hodonín dostane pevný řád, jasnou vizi a nový impulz do budoucna. Také naše pomoc zasáhne širší okruh osob.

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Břeclav

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop OCH Břeclav

Workshop proběhl podle propozic. Ze strany zástupce Diecézní charity Brno (Mgr. Michal Novotný, zástupce ředitele DCHB) byla představena Vize Diecézní charity Brno, priority ze Strategického plánu Diecézní charity Brno a koncepce Charitní záchranné sítě.

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop v Rajhradě

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu – workshop v Rajhradě

Setkání pro tvorbu dílčího Strategického plánu proběhlo na OCH Rajhrad podle domluvy 17. února 2017. Zabývali jsme se otázkami, vyplývajícími z Vize Diecézní charity Brno a dále jsme rozvíjeli strategický plán Diecézní charity Brno o myšlenky, související s fungování naší oblastní charity. Nastínili jsme si v těchto souvislostech témata, která budeme následně rozpracovávat do strategického plánu naší oblastní charity.