Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Žďár

Tvorba dílčího strategického plánu OCH Žďár

Ve dnech 4., 5., 24. a 25. 5. 2017 se sešla pracovní skupina za účelem tvorby Strategické plánu OCH Žďár. Pracovní skupina nejprve vytvořila SWOT analýzu Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Na základě stanovení silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb vydefinovala oblasti, ze kterých bude tvořen SP OCH ZR. Jedná se o následující oblasti: Služby, Dobrovolníci, Veřejnost, Řízení, Peníze, Lidské zdroje. Cíle byly stanoveny pro oblasti Dobrovolníci, Veřejnost a Lidské zdroje. Během třetího dne setkání byly rozpracovány cíle pro oblasti Služby a Řízení. Poslední den byly nastaveny cíle pro oblast Peníze. Následně došlo k seřazení cílů na časovou osu a úpravu termínů, aby byl plán časově realizovatelný.

 SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM - Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno

  • Registrační číslo: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001990
  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Číslo výzvy: 03.15. 031 Budování kapacit a profesionalizace NNO
  • Příjemce: Diecézní charita Brno

KA01: Strategie organizace, poslání

Logo OPZ barevné