Jak Tříkrálová sbírka pomáhá

Váš dar do Tříkrálové sbírky pomůže přímo ve vašem okolí.

Podívejte se, jaké projekty podpoří v roce 2022. 

 • Oblastní charita Blansko

  • Podpora Mobilního hospice sv. Martina - Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. Pomáhá už víc než 10 let po celém okrese Blansko a počet jeho klientů každoročně stoupá.

   500 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
   Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomocí nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

   500 000 Kč
  • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým - dary půjdou na pomoc seniorům a zdravotně postiženým klientům Charity Blansko i dalším lidem z regionu

   100 000 Kč
  • Podpora rodin s dětmi v nouzi - podpoříme matky s dětmi v azylovém domě a další sociálně slabé rodiny z regionu.

   150 000 Kč
  • Auto pro pečovatelky a zdravotní sestry na cesty do domácností lidí v regionu

   350 000 Kč
 • Oblastní charita Břeclav

  • Dobrovolnické centrum - nedílnou součástí charitní práce je pomoc ze strany dobrovolníků, kteří pomáhají přesně tam, kde je nejvíce potřeba. Věnují svůj čas bez nároku na odměnu při mimořádných událostech, jako nyní v obcích zasažených tornádem. Abychom dosáhli kvalitního dobrovolnického programu, chceme věnovat značnou část výtěžku také na jejich vzdělávání, protože i díky nim zvyšujeme kvalitu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

   300 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - z výtěžku tříkrálové sbírky, bychom se chtěli tentokrát zaměřit v rámci projektu Charitní záchranné sítě především na podporu matek s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Také jiným potřebným lidem v rámci okresu Břeclav, jako jsou senioři, handicapovaní nebo nemocní.

   800 000 Kč
  • Domácí hospic sv.Martina Břeclav - chceme podpořit vzdělávání zdravotních sester Domácí hospicové péče, které pracují s nevyléčitelně nemocnými lidmi tak, aby mohli společně důstojně projít touto jejich životní etapou. Vzděláváním zdravotních sester podpoříme jejich pracovní, ale i osobní růst a tím zvýšíme nejenom kvalifikaci, ale především profesionalitu poskytované péče.

   900 000 Kč
  • Podpora farních charit - chceme podpořit dobrovolnickou činnost farních charit v celém břeclavském okrese a to z důvodu, že si vážíme nejenom blízké spolupráce s OCHB, ale především křesťanských hodnot, jež její členové různých věkových skupin uznávají a pomáhají pečovat především o všechny, kteří ze své životní cesty sešli a potřebují nějakým způsobem pomoci.

   29 500 Kč
 • Oblastní charita Hodonín

  • Okamžitá pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách.

   290 000 Kč
  • Dovybavit půjčovny kompenzačních pomůcek.

   90 000 Kč
  • Dokrytí provozních nákladů charitních služeb.

   320 000 Kč
  • Nákup automobilu pro pečovatelské služby.

   280 000 Kč
  • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci u nás i v zahraničí.

   150 000 Kč
  • Podpora Dobrovolnického centra a Krizového týmu při Och Hodonín.

   260 000 Kč
  • Podpora sociálního projektu v Moldávii.

   20 000 Kč
  • Provozní  náklady na středisko Domácí hospicová péče.

   180 000 Kč
 • Oblastní charita Jihlava

  • Podpora investičního záměru rekonstrukce budovy včetně přilehlé zahrady Mahenova 16 - úprava prostor pro domácí hospic Bárka a odlehčovací službu pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením Adapta

   700 000 Kč
  • Příspěvek na úhradu části provozních nákladů služby Charitní záchranné sítě, určené pro lidi v nouzi.

   50 000 Kč
  • Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

   50 000 Kč
  • Zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb.

   200 000 Kč
  • Zajištění minimálních provozních nákladů služeb, které by mohly být omezeny na činnosti díky předpokládaným výpadkům ve veřejných rozpočtech a udržení jejich dostupnosti a kvality.

   300 000 Kč
 • Oblastní charita Rajhrad

  • • Financování rekonstrukce lůžkového oddělení A

   3 500 000 Kč
  • • Financování dešťové kanalizace

   120 000 Kč
  • • Pořízení nových zvonků u pacientských postelí

   300 000 Kč
  • • Financování nového zadního vchodu/dveří s dálkovým ovládáním

   165 000 Kč
  • • Financování nového výtahu u zadního vchodu

   1 000 000 Kč
 • Oblastní charita Tišnov

  • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje - finanční prostředky podpoří chráněné bydlení, které poskytuje domov až 11 klientům s lehkým mentálním postižením. Snaží se prostřednictvím vhodně vytvořených podmínek domácího prostředí pomoci svým uživatelům zvládat základní činnosti v péči o sebe a domácnost (osobní hygiena, příprava jídla, nákupy, úklid pokoje a společných prostor apod.), podporovat jejich samostatnost a motivovat je k novým činnostem. V chráněném bydlení zároveň probíhá i služba Sociální rehabilitace, která rozšiřuje a zlepšuje dovednosti uživatelů.

   50 000 Kč
  • Prostředky podpoří terénní služby - Pečovatelskou, Odlehčovací a službu Domácí zdravotní péče. Služby domácí péče pomáhají seniorům, osobám se zdravotním znevýhodněním, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při zvládání běžných denních úkonů (péče o vlastní osobu nebo pomoc při zajišťování chodu domácnosti – pomoc při osobní hygieně, přípravě či podávání jídla, dovoz obědů, obstarávání domácnosti apod.) nebo potřebují zajistit odbornou zdravotní péči.

   100 000 Kč
  • Domácí hospic Porta Vitae - prostředky sbírky pomohou zajistit financování  osobních i provozních nákladů, spojených s komplexní péčí  o nevyléčitelně nemocné umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

   350 000 Kč
  • Podpora Poradny Porta - finanční podpora  poskytování odborného sociálního a právního poradenství lidem, kteří nezvládnou řešit svou obtížnou situaci vlastními silami. Jedná se o službu, která je v našem regionu ojedinělá a zájem o ni se ze strany uživatelů stále zvyšuje. Poradna se zabývá také dluhovou problematikou a je akreditovaným pracovištěm s právem podávat návrh na povolení oddlužení.

   80 000 Kč
  • Charitní záchranná síť -  prostředky podpoří službu pomáhající lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života. Pomáháme lidem v akutní nouzi a snažíme se o jejich  nasměrování na další formy návazné pomoci.

   100 000 Kč
  • Fond individuální pomoci - částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc pro osoby a rodiny v akutní nouzi.

   25 000 Kč
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas - prostředky sbírky využijeme na podporu dětí a dospívajících, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Klub Čas poskytuje  dětem a mladým lidem bezpečný prostor, preventivní aktivity i poradenství v obtížných životních situacích, které mohou zažívat v rodině, ve škole nebo v práci, ve vztazích a ve společnosti obecně.  Službu se snažíme rozšiřovat o mimoklubové aktivity.

   20 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - finanční prostředky využijeme pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů Charity, volnočasových aktivitách v některých službách OCH Ti nebo pomáhají s přípravou a realizací veřejných akcí.

   30 000 Kč
  • Zázemí pro služby - v souvislosti s rozvojem služeb (hlavně terénních) je nezbytné pokračovat v úpravě prostor, budování zázemí a jeho vybavení.

   130 000 Kč
 • Oblastní charita Třebíč

  • DOMÁCÍ HOSPIC SV. ZDISLAVY: Bude podpořen domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči, který pečuje o pacienty v terminálním stádiu nemoci, hospic poskytuje péči 24/7.

   900 000 Kč
  • PRIMÁRNÍ PREVENCE, NZDM BARÁK: Podpora nízkoprahových zařízení a Primární prevence Třebíč pro dlouhodobou práci s mládeží.

   150 000 Kč
  • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ: Charitní záchranná síť pomáhá lidem, pro které v daném období není možná jiná pomoc.

   150 000 Kč
  • TERÉNNÍ SLUŽBY: Cílem projektu je podpora terénních služeb okresu Třebíč.

   120 000 Kč
  • STACIONÁŘ ÚSMĚV: Rozšíření nájezdové cesty a vytvoření bezbariérového vstupu pro vozíčkáře a osoby s poruchami hybnosti a orientace.

   250 000 Kč
 • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

  • Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé. Bude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.

   500 000 Kč
  • Naším cílem je podílet se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.
   Dále se chceme podílet na realizaci zahrady s terapeutickými prvky pro uživatele stacionáře Nesa, čímž se rozšíří možnosti péče pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

   400 000 Kč
  • Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků.

   800 000 Kč
  • Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Posláním našeho zařízení je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění jedince do jeho přirozeného prostředí. Cílem tohoto projektu je podílení se na hrazení nákladů pobytových a rekondičních akcí pro lidi s duševním onemocněním.

   50 000 Kč
  • Kambala – dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují pomoc při mimořádných událostech. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb. Z výtěžku budou pokryty tyto položky: mzdové a provozní náklady, motivační aktivity a propagační předměty.

   250 000 Kč
 • Oblastní charita Znojmo

  • Rodinný sociální asistent Znojmo - Na pomoc sociálně vyloučeným rodinám prostřednictvím terénní sociální práce se zaměřením na činnost s dětmi s poruchami učení a mentální retardací. Pomocí zajištění obědu se děti snadněji začleňují do společenského života.

   20 000 Kč
  • Krizový dobrovolný tým - Na pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.

   10 000 Kč
  • Osobní asistence Znojmo - Na provozní náklady služby, která poskytuje pomoc a podporu osobám s těžkým zdravotním postižením.

   30 000 Kč
  • Denní stacionář sv. Damiána - Na zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním postižením do denního stacionáře

   100 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Znojmo - Na zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím terénní sociální práce.

   50 000 Kč
  • Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny - Na provozní náklady služby, která pomáhá a podporuje osoby s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantní služby.

   50 000 Kč
  • Charitní poradna Znojmo - Na provozování náklady služby Charitní poradna Znojmo, která pomáhá a podporuje osoby v nepříznivé životní situaci.

   70 000 Kč
  • Klub Coolna Znojmo - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.rnKoupi maringotky, jako zázemí pro terénní práci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

   130 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - Na osobní náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje uživatele charitních služeb a charitních činností prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

   250 000 Kč
  • Krizová pomoc Znojmo - Na mzdové náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje osoby, které se ocitnou v těžké životní situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Služba se zabývá také obětem domácího násilí.

   50 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - Na zajištění okamžité materiální a návazné pomoci osobám, které se ocitly v akutní nouzi či žijí dlouhodobě pod hranicí důstojného života s cílem pokrýt základní životní potřeby (provoz, nákup nocleženek, základních potravin, polévky pro osoby bez přístřeší)rnNa osobní náklady pracovníka, který poskytuje přímou pomoc osobám v nouzi a řeší jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

   450 000 Kč
  • Klub Coolna Moravský Krumlov - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež. Které zažívají nepříznivou životní situaci.

   40 000 Kč
 • Služby Brno

  • Chráněné bydlení svatého Michaela prošlo v uplynulých letech rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Díky stavebním úpravám se podařilo, že klienti Chráněného bydlení mají vlastní samostatné pokoje a tolik potřebné soukromí. Peníze ze sbírky pomohou uhradit náklady spojené s rekonstrukcí chráněného bydlení.

   500 000 Kč
  • Chráněné bydlení svatého Michaela je místem, kde žijí lidé s mentálním postižením a autismem. Aby se nová budova stala pro své obyvatele skutečným domovem, je třeba nakoupit vhodné vybavení a dofinancovat náklady spojené s rekonstrukcí.

   500 000 Kč
  • V Domově pokojného stáří Kamenná pečuje Charita o seniory, kteří potřebují zdravotní a sociální pomoc. Charita plánuje starou budovu rekonstruovat, aby mohla zkvalitnit péči o seniory v Domově pokojného stáří s důrazem na respektování lidské důstojnosti a zachování kvality života ve stáří. Peníze z Tříkrálové sbírky pomohou s přípravou celého projektu.

   200 000 Kč
  • Centrum služeb pro lidi bez domova pomáhá lidem v krizi. Dlouhodobě působí v nevyhovujících prostorách na ulici Bratislavská. Tříkrálová sbírka pomůže Charitě zahájit přípravu investice na celkovou rekonstrukci. Ta povede k rozvoji a zkvalitnění všech poskytovaných služeb.

   200 000 Kč
  • Chráněné bydlení sv. Gabriela pomáhá lidem s těžkým mentálním postižením a autismem žít důstojně a podporuje jejich samostatnost. Dary ze sbírky využije Charita k opravě staré a nevyhovující kotelny v budově na ulici Gorkého.

   200 000 Kč
  • Chráněné bydlení svaté Anežky poskytuje domov lidem s chronickým omezením, zdravotním, duševním, nebo mentálním postižením. V Chráněném bydlení je plánovaná postupná rekonstrukce a obnova vybavení bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, tak aby klientům umožnilo lepší životní podmínky.

   360 000 Kč
  • Lidem, pro které neexistuje žádná jiná dostupná pomoc se věnuje Charitní záchranná síť. Opuštěným seniorům, maminkám samoživitelkám, lidem v krizi a dalším potřebným nabízí sociální pomoc prostřednictvím Fondu individuální sociální pomoci, který čerpá z darů v Tříkrálové sbírce.

   40 000 Kč

A jak Tříkrálová sbírka pomáhala v předchozích letech? 

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

Děkujeme za koledu ♥