Záměry 2021

 • Oblastní charita Blansko

  • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
   Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

   500 000 Kč
  • Podpora Mobilního hospice sv. Martina
   Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. Pomáhá už 10 let po celém okrese Blansko a počet jeho klientů každoročně stoupá.

   300 000 Kč
  • Podpora rodin s dětmi v nouzi
   Podpoříme matky s dětmi v azylových domech a další sociálně slabé rodiny z regionu.

   200 000 Kč
  • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
   Prostředky půjdou na pomoc seniorům a zdravotně postiženým v pečovatelské službě a dalším potřebným v regionu.

   100 000 Kč
  • Obnova vozového parku Charity Blansko
   Plánujeme zakoupení auta pro zdravotně postižené klienty.

   400 000 Kč
 • Oblastní charita Hodonín

  • Domov pro matky s dětmi - nákup budovy a její rekonstrukce

   1 500 000 Kč
  • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v mimořádně tíživé situaci a potřebují okamžitou finanční pomoc

   50 000 Kč
  • Pomoc lidem, kteří žijí v oblastech postižených živelnými pohromami.

   25 000 Kč
  • Podpora centra Hippokrates v Moldávii

   20 000 Kč
  • Zubní ambulance ve Svaté Heleně v Rumunsku - dokrytí nákladů spojených s chodem střediska  - preventivní prohlídky

   80 000 Kč
  • Služby a zařízení OCH Hodonín - dokrytí nákladů spojených s provozem služeb a zařízení

   50 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - dokrytí nákladů spojených s provozem Dobrovolnického centra

   150 000 Kč
  • Hospicová péče - dokrytí nákladů s pojených s provozem Hospicové péče

   300 000 Kč
 • Oblastní charita Jihlava

  • Centrum sociálních služeb Mahenka - podpora investičního záměru na rekonstrukci budovy včetně zahrady Mahenova 16 - úprava prostor pro služby Bárka – domácí hospic a odlehčovací službu Adapta

   700 000 Kč
  • Nákup automobilů Bárka - obnova zastaralého vozového parku odlehčovací služby Bárky – domácího hospice

   50 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

   50 000 Kč
  • Posílení vozového parku terénních služeb - zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb.

   200 000 Kč
  • Podpora služeb Oblastní charity Jihlava - zajištění minimálních provozních nákladů služeb, které by mohly být omezeny na činnosti díky předpokládaným výpadkům ve veřejných rozpočtech a udržení jejich dostupnosti a kvality

   300 000 Kč
 • Oblastní charita Rajhrad

  • Příspěvek na zajištění provozu soc. služby, která tvoří nedílnou součást komplexní péče o klienty Oblastní charity Rajhrad.

   150 000 Kč
  • Odkoupení automobilů terénních služeb po skončení leasingu v roce 2021 – 4 ks.

   520 000 Kč
  • Fond pro individuální pomoc.

   50 000 Kč
  • Rekonstrukce a vymalování Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

   1 000 000 Kč
 • Oblastní charita Tišnov

  • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje - podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout pomoc lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podporu při jejich seberealizaci a rozvoje schopností. Např. pořízení vybavení, zvyšování kvality služeb, popřípadě osobní náklady.

   50 000 Kč
  • Terénní služby - Pečovatelská služba a služba Domácí zdravotní péče - cílem je podpora rozvoje terénních služeb. Z důvodu rozšíření Pečovatelské služby o dva úvazky bude nutné pro nové pracovníky zajistit služební automobil. Vybavení vozového parku je nezbytné pro dobré fungování těchto služeb. Dále bude částka použita na úhradu nutných mzdových nákladů. Naším cílem je poskytnutí péče většímu počtu klientů a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

   150 000 Kč
  • Domácí hospic Porta Vitae - zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o nevyléčitelně nemocné umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

   350 000 Kč
  • Poradna Porta - odborné sociální poradenství - podpora kvalitního poskytování odborného poradenství. Jedná se o službu, která je v našem regionu ojedinělá a zájem o tuto službu se ze strany uživatelů se stále zvyšuje. Poradna je zároveň akreditovaným pracovištěm s právem podávat návrh na povolení oddlužení.

   80 000 Kč
  • Charitní záchranná síť -  pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

   110 000 Kč
  • Humanitární pomoc - humanitární pomoc u nás i v zahraničí.

   40 000 Kč
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas - podpora dětí a dospívajících, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Snahou je poskytnout zázemí  klientům v rámci nízkoprahového zařízení a zároveň jim pomáhat najít své místo ve společnosti. Službu se snažíme rozšiřovat o mimoklubové aktivity.

   20 000 Kč
  • Odlehčovací služba - snahou je zajistit další rozvoj služby a  zajištění  požadované péče klientům.

   10 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - finanční prostředky budou využity pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na realizaci projektů Charity.

   30 000 Kč
  • Fond individuální pomoci - částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc pro osoby a rodiny v akutní nouzi.

   25 000 Kč
  • Zázemí pro služby - v souvislosti s rozvojem služeb (hlavně terénních) je nezbytné pokračovat v dalším rozšiřování prostor, budování zázemí a jeho vybavení. Aktuálně je třeba řešit zázemí pro multidisplinární tým Domácího hospice Porta Vitae a prostory pro uložení zdravotnického materiálu.

   135 000 Kč
 • Oblastní charita Třebíč

  • DOMÁCÍ HOSPIC SV. ZDISLAVY TŘEBÍČ:
   Příspěvek bude použit na náklady spojené s léčbou závažně nemocných pacientů. Cílem naší služby je umožnit lidem s pomocí lékařů, sester i pečovatelek prožít závěr života i s vážnou nemocí doma.

   100 000 Kč
  • SLUŽBY PRO MLADÉ LIDI: Pomáháme jim najít správnou životní cestu a jsme nablízku, i když se dostanou do těžké situace. Mladí lidé jsou naše budoucnost a je důležité pomoci také jim.

   50 000 Kč
  • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ: Pomáháme lidem v akutní nouzi i těm, kteří žijí dlouhodobě z různých důvodů v chudobě, jsou ohroženi hladem a nedostatkem dalších základních životních potřeb.

   50 000 Kč
  • SLUŽBY PRO SENIORY:  Umožňujeme seniorům z Třebíčska, aby mohli co nejdéle žít tam, kde jsou doma.

   50 000 Kč
 • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

  • Podpora charitní záchranné sítě. Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocní lidé. Bude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.

   200 000 Kč
  • Podpora rozvoje domácí hospicové péče. Cílem projektu je zajistit rozvíjející se službu technickým vybavením, především dostatečným počtem služebních automobilů pro rozrůstající se personál, zajištěním větších prostor jako zázemí pracovník Domácí hospicové péče a jejich vybavení. zajištěním tohoto vybavení projekt podpoří v konečném důsledku lidi v terminálním stádiu nemoci a jejich blízké.

   700 000 Kč
  • Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem projektu je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkvé náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.

   30 000 Kč
 • Oblastní charita Znojmo

  • Rodinny soc.asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní soc.práce.

   15 000 Kč
  • Osobní asistence Znojmo - pomoc a podpora osobám s těžkýcm zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence.

   50 000 Kč
  • Krizový dobrovolný tým - pomoc obětem mimořádných a krizových událostí prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů

   30 000 Kč
  • Fond individuální pomoci - přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci v jejich materiální a finanční nouz, kterou nemají možnost jinak řešit.

   150 000 Kč
  • Denní stacionář sv.Damiána - zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním hendikepem.

   150 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba - zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstatečností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednicvím terínní sociálně práce.

   50 000 Kč
  • Dílna sv. Kláry - pomoc a podpora osobám s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantní služby.

   50 000 Kč
  • Charitní poradna Znojmo - pomoc a podpora osobám v nepříznivé žvotní situaci prostřednictvím služby Charitní poradna Znojmo.

   70 000 Kč
  • Klub Coolna Znojmo - zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.

   40 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - pomoc a podpora uživatelům charitních služeb a charitní činnosti prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

   250 000 Kč
  • Krizová pomoc Znojmo - pomoc a podpora obětem domácího násilí a osobám v krizové situaci prostřednictvím Charitní služby.

   70 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - zajištění přímé pomoci osobám v nouzi a řešení jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terréní formě.

   400 000 Kč
  • Klub Coolna Mor. Krumlov - zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor.Krumlov pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.

   40 000 Kč
 • Služby Brno

  • Chráněné bydlení sv. Gabriela - Vybavení nové služby pro lidi s mentálním postižením na ulici Kosmákova

   400 000 Kč
  • Chráněné bydlení sv. Michaela - zajištění kvalitní péče o lidi s mentálním postižením.

   300 000 Kč
  • Chráněné bydlení sv. Anežky - postupná rekonstrukce a obnova vybavení bytů pro seniory a osoby se zdravotním postižením

   564 000 Kč
  • Effeta, denní stacionář pro lidi s mentálním postižením - zajištění kvalitní péče o osoby s mentálním postižením v rámci denního stacionáře

   200 000 Kč
  • Domácí hospic sv. Lucie - Zajištění multidisciplinárního týmu pracovníků pro péči o paliativní pacienty v domácím prostředí

   300 000 Kč
  • Fond individuální sociální pomoci - Částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc v rámci činnosti Charitní Záchranné sítě na území města Brna.

   36 000 Kč