Jak Tříkrálová sbírka pomáhá

Váš dar do Tříkrálové sbírky pomůže přímo ve vašem okolí.

Podívejte se, jaké projekty podpoří v roce 2023. 

 • Oblastní charita Blansko

  • Podpora Mobilního hospice sv. Martina - Mobilní hospic sv. Martina doprovází umírající a jejich rodiny, aby mohli společně a důstojně projít touto životní etapou. Pomáhá už víc než 10 let po celém okrese Blansko a počet jeho klientů každoročně stoupá.

   400 000 Kč
  • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým - dary půjdou na pomoc seniorům a zdravotně postiženým klientům Charity Blansko i dalším lidem z regionu

   300 000 Kč
  • Podpora rodin s dětmi v nouzi - podpoříme matky s dětmi v azylovém domě a další sociálně slabé rodiny z regionu.

   200 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
   Pomoc lidem, kteří propadají sítí standardní státní pomocí nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života.

   300 000 Kč
  • Rozvoj dobrovolnictví v Charitě Blansko - V následujícím roce se chceme víc věnovat dobrovolníkům, rozšířit jejich počet a připravit je, aby mohli účinně pomáhat osamělým lidem, klientům s mentálním postižením, v humanitární pomoci a dalším lidem, kteří jejich pomoc potřebují.

   300 000 Kč
 • Oblastní charita Břeclav

  • Charitní záchranná síť - v rámci projektu Charitní záchranné sítě bychom chtěli z letošního výtěžku Tříkrálové sbírky pomoci lidem, kteří se ocitli v akutní nouzi, a to v celém břeclavském okrese. Do cílové skupiny všech potřebných osob mohou spadat například senioři, lidé bez domova, lidé se zdravotním postižením, onemocněním nebo také rodiny s dětmi. Charitní záchranná síť má pomoci všem lidem, kteří pomoc potřebují, aby se jejich tíživá situace nadále nezhoršovala a nevedla tím až k existenčnímu ohrožení.

   950 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - z výtěžku Tříkrálové sbírky bychom chtěli věnovat značnou část financí na zkvalitnění dobrovolnického programu, a to především formou vzdělávání. Dobrovolnictví vnímáme jako nedílnou součást charitní práce a o to více si vážíme všech, kteří věnují svůj čas pomoci právě tam, kde je nejvíce potřeba, bez nároku na odměnu, a to nejen při mimořádných událostech. Vzdělávání dobrovolníků je velmi důležité, protože právě díky nim můžeme zvyšovat kvalitu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

   950 000 Kč
  • Dobrovolnická činnost farních charit - je založena především na křesťanských hodnotách, které uznávají všichni jejich členové, jež se skládají z různých věkových skupin. Velmi si vážíme jejich úzké spolupráce s Oblastní charitou Břeclav, a to především proto, že pomáhají těm, kteří se dostali do těžké životní situace a potřebují nějakým způsobem pomoci.

   29 500 Kč
  • Domácí hospic svatého Martina - z výtěžku Tříkrálové sbírky chceme také podpořit vzdělávání zdravotních sester z Domácího hospice svatého Martina, které poskytují péči nevyléčitelně nemocným pacientům. Domácí hospic je služba, kterou neustále budujeme a součástí toho také je zkvalitňování poskytovaných služeb a profesní rozvoj každého člena kolektivu. Ten vnímáme jako zásadní, a právě proto jsme si oblast vzdělávání vybrali.

   100 000 Kč
 • Oblastní charita Hodonín

  • Pomoc lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci u nás i v zahraničí

   300 000 Kč
  • Zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb.

   500 000 Kč
  • V případě potřeby okamžitá pomoc lidem při nenadálých živelných pohromách.

   300 000 Kč
  • Nákup přístrojů a dovybavení střediska Domácí hospicová péče.

   180 000 Kč
  • Podpora sociálního projektu v Moldávii.

   30 000 Kč
  • Rozvoj charitních služeb.

   320 000 Kč
  • Dovybavit a zmodernizovat půjčovny kompenzačních pomůcek

   50 000 Kč
  • Podpora Charitní záchranné sítě, určené pro lidi v nouzi.

   150 000 Kč
  • Podpora Krizového týmu a Dobrovolnického centra při Och Hodonín.

   40 000 Kč
 • Oblastní charita Jihlava

  • Podpora investičního záměru rekonstrukce budovy včetně přilehlé zahrady Mahenova 16 dle potřeb cílové skupiny. Adapta je odlehčovací služba pro osoby s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Poskytuje individuální podporu a pomoc prostřednictvím ambulantní, terénní i pobytové formy.

   350 000 Kč
  • Podpora investičního záměru rekonstrukce budovy Mahenova 16. Přizpůsobení prostoru pro rozšiřující se multidisciplinární tým služby, jehož součástí jsou lékaři, zdravotní sestry, pečovatelky, psychiatr aj.

   350 000 Kč
  • Příspěvek na úhradu části provozních nákladů služby Charitní záchranné sítě, určené pro lidi v nouzi.

   50 000 Kč
  • Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

   50 000 Kč
  • Zajištění materiální pomoci (hygienické a domácí potřeby, oblečení) a potravin pro lidi v nouzi.

   200 000 Kč
  • Udržení dostupnosti a kvality služeb, které jsou nepříznivě ovlivněny rostoucími cenami (především energií a PHM).

   300 000 Kč
 • Oblastní charita Rajhrad

  • Podpora mobility v terénu pro odborné sociální poradenství a Charitní záchrannou síť.

   600 000 Kč
  • Vybavení zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.

   720 000 Kč
  • Fond individuální pomoci.

   240 000 Kč
  • Otevírání bezpečnostních dveří na lůžkových odděleních hospice čtečkou čipů.

   560 000 Kč
  • Vybudování parkoviště pro automobily terénních služeb.

   1 000 000 Kč
  • Výmalba pokojů klientů Domova se zvláštním režimem sv. Luisy.

   300 000 Kč
  • Pořízení dřevěných polstrovaných židlí do Domova se zvláštním režimem sv. Luisy.

   80 000 Kč
  • Zakoupení polohovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby.

   60 000 Kč
  • Zkvalitnění, rozvoj služeb a dofinancování provozu Oblastní charity Rajhrad

   1 640 000 Kč
 • Oblastní charita Tišnov

  • Pečovatelská služba, Odlehčovací služba a Domácí zdravotní péče - terénní služby poskytují péči klientům i odbornou zdravotní péči pacientům přímo v jejich domácím prostředí. Vybavení vozového parku je nezbytné pro dobré fungování těchto služeb a s ohledem na stáří vozidel je nutné realizovat jejich průběžnou obměnu. Nákup několika nových automobilů bude realizován z dotace, je ale nutné získat prostředky na dofinancování nákupu. Dále bude částka použita na úhradu nutných osobních a provozních nákladů.

   600 000 Kč
  • Poradna Porta poskytuje sociální a právní poradenství lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a neumějí nebo nemohou ji řešit vlastními silami. Poradna je zároveň akreditovaným pracovištěm pro dluhovou problematiku - s právem podávat insolvenčních návrh k soudu. Tento typ služby je v našem regionu ojedinělý a mezi obyvateli je o tuto službu velký zájem. Financování služby zajišťují dotace MPSV, JMK a města Tišnov, ty však nepokrývají kompletně osobní a provozní náklady služby a je třeba je dokrývat z dalších zdrojů.

   300 000 Kč
  • Sociální rehabilitace Skryje -  služba pracuje s lidmi s lehkým mentálním postižení. Pravidelným a soustavným nácvikem běžných denních činností směřuje své klienty k maximální možné samostatnosti a soběstačnosti. Služba je v současné době v prostorách Chráněného bydlení ve Skryjích, podařilo se jí ale získat pro svoji činnost do pronájmu nové prostory v Tišnově. Stane se tak dostupnější pro více klientů z našeho regionu. Prostředky Tříkrálové sbírky pomohou dofinancovala pronájem prostor a jejich vybavení.

   50 000 Kč
  • Domácí hospic Porta Vitae - prostředky Tříkrálové sbírky přispějí na rozvoj domácí hospicové péče, na zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o umírající pacienty a jejich pečující rodiny.

   150 000 Kč
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Čas -v současné době má klub 3 pobočky v Tišnově, Kuřimi a Lomnici a snaží se prostřednictvím poskytování bezpečného prostoru, poradenství, volnočasových a preventivních aktivit zlepšit kvalitu života dětí a mladých lidí. Pracovat s mladými lidmi, kteří zažívají znevýhodněné podmínky nebo konfliktní situace v rodině či ve škole je nezbytné pro jejich další osobní rozvoj a hledání místa ve společnosti. Prostředky Tříkrálové sbírky pomáhají dofinancovat zejména mimoklubové nebo preventivní aktivity a pomáhají dětem a mladým lidem zlepšovat prostředí v nízkoprahových klubech.

   20 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum využije prostředky Tříkrálové sbírky na práci s dobrovolníky – dlouhodobými i krátkodobými, kteří se podílejí na realizaci projektů OCHT, pomáhají se zajištěním nejrůznějších aktivit na službách, veřejných akcích i sbírkách -  zejména Tříkrálové sbírky, která je největší dobrovolnickou akcí ČR. Centrum také začíná realizovat dobrovolnický program, zaměřený na pomoc osamělým lidem, což přinese zvýší počet dobrovolníků i objem práce koordinátorů.

   30 000 Kč
  • Charitní záchranná síť se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi. Pomáhá lidem, kteří propadají sítem standardní sociální pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí na hranici důstojného života. V rámci této služby poskytneme klientovi materiální a potravinová pomoc a zprostředkujeme návaznou pomoc. Prostředky Tříkrálové sbírky umožňují dofinancovat provoz služby.

   110 000 Kč
  • Část prostředků Tříkrálové sbírky každoročně podpoří dlouhodobý projekt rozvoje sociálních služeb v Moldávii, na kterém se podílí Diecézní charita Brno. Zaměřujeme se na podporu centra, poskytující domácí péči nemocným a umírajícím v jedné z nejchudších zemí Evropy.

   40 000 Kč
  • Chráněné bydlení Skryje - podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podporu při jejich seberealizaci a rozvoji schopností, vedoucích k co možná nejvíce samostatnému životu.

   50 000 Kč
  • Tým mimořádných událostí zajišťuje okamžitou pomoc lidem v případě nenadálých přírodních katastrof, požárů, povodní apod. V rámci Diecézní charity Brno koordinuje a zajišťuje nepřetržitou pohotovost Oblastní charita Blansko. O náklady na tuto pohotovostní činnost se dělí všechny oblastní Charity spadající pod Diecézní charitu Brno a s financováním těchto nákladů pomáhají mimo jiné i prostředky Tříkrálové sbírky..

   30 000 Kč
  • Částka je určena na pomoc jednotlivcům a rodinám v akutní nouzi. Je rozdělována dle individuálních žádostí o pomoc.

   25 000 Kč
  • V souvislosti s rozvojem služeb je potřeba pokračovat v dalším rozšiřování prostor, budování zázemí a jeho vybavení, aby pracovníci služeb získali důstojné prostory pro svoji práci.

   200 000 Kč
 • Oblastní charita Třebíč

  • Pomoc rodinám s dětmi s postižením a ohrožením ve vývoji.

   50 000 Kč
  • Podpora rodin v těžké životní situaci.

   20 000 Kč
  • Auto pro domácí zdravotní péči.

   300 000 Kč
  • Zastřešení vchodu u budovy Hospice.

   150 000 Kč
  • Oprava nájezdů pro vstup do budovy Domovinky.

   50 000 Kč
  • Podpora dětí a mládeže - prevence před rizikovým chováním.

   150 000 Kč
  • Vybudování bezbariérového vstupu do budovy Stacionáře Úsměv.

   250 000 Kč
 • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

  • Podpora charitní záchranné sítě
   Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé. V současné době jsou naší cílovou skupinou také lidé z UA prchající před válkou. Bude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.

   450 000 Kč
  • Podpora rozvoje půjčovny kompenzačních pomůcek
   Cílem je rozšířit nabídku půjčovny převážně o elektrická polohovací lůžka, o která je velký zájem, o chodítka, klozetová křesla, vozíčky a další pomůcky, usnadňující život lidem s postižením, seniorům, lidem umírajícím a jejich pečujícím.

   300 000 Kč
  • Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením
   Cílem je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.

   250 000 Kč
  • Podpora terénních sociálních a zdravotních služeb
   Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků.

   800 000 Kč
  • Podpora lidí s duševním onemocněním
   Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Posláním našeho zařízení je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění jedince do jeho přirozeného prostředí. Cílem tohoto projektu je podílení se na hrazení nákladů rekondičních akcí pro lidi s duševním onemocněním.

   50 000 Kč
  • Kambala – dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují pomoc při mimořádných událostech. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb. Z výtěžku budou pokryty tyto položky: mzdové a provozní náklady, motivační aktivity a propagační předměty.

   250 000 Kč
 • Oblastní charita Znojmo

  • Rodinný sociální asistent Znojmo - Na přímou pomoc rodinám s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí, žít běžný způsob života, tzn. chodit do práce, do školy, starat se o děti, nakupovat potraviny, vařit, uklízet, nebo trávit společně volný čas. Pomocí zajištění obědu se děti snadněji začleňují do společenského života.

   20 000 Kč
  • Osobní asistence Znojmo - Na provozní náklady služby, která poskytuje pomoc a podporu osobám a rodinám, které se ocitli v nepříznivé zdravotní a životní situaci.

   30 000 Kč
  • Tým mimořádných událostí - Na pomoc obětem mimořádných a krizových události prostřednictvím služby Krizového dobrovolného týmu - dokrytí provozních a mzdových nákladů.

   20 000 Kč
  • Individuální pomoci - Na přímou pomoc osobám v nepříznivé životní situaci v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit.

   200 000 Kč
  • Denní stacionář sv. Damiána - Na zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním postižením do denního stacionáře. Díky tomu mohou rodiče a opatrovníci chodit do práce, věnovat se svým zájmům nebo si od péče odpočinout.

   100 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba - Na zajištění služby v málo dostupných místech znojemského regionu. Podpora seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím terénní sociální práce.

   50 000 Kč
  • Klub Coolna - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, která reaguje na aktuální potřeby dětí a mladých dospělých a skrze podporu a pomoc jim zlepšuje kvalitu života. Koupi maringotky, jako zázemí pro terénní práci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

   40 000 Kč
  • Charitní poradna Znojmo - Na provozování náklady služby Charitní poradna Znojmo, která poskytuje informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, aby byli schopni díky poskytnutým informacím řešit obtížné situace.

   70 000 Kč
  • Dílna sv. Kláry Znojmo, sociálně terapeutické dílny - Na provozní náklady služby, která pomáhá a podporuje osoby s duševním onemocněním, které  se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce.

   50 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - Na náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje uživatele charitních služeb a charitních činností prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

   250 000 Kč
  • Krizová pomoc - Na mzdové náklady pracovníka, který pomáhá a podporuje osoby, které se ocitnou v těžké životní situaci, která ohrožuje jejich zdraví či život a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami. Služba se zabývá také obětem domácího násilí.

   50 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - Na zajištění okamžité materiální a návazné pomoci osobám, které se ocitly v akutní nouzi či žijí dlouhodobě pod hranicí důstojného života s cílem pokrýt základní životní potřeby (provoz, nákup nocleženek, základních potravin, polévky pro osoby bez přístřeší, léky, boty, poplatky za vystavení dokumentů)
   Na osobní náklady pracovníka, který poskytuje přímou pomoc osobám v nouzi a řeší jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

   550 000 Kč
  • Klub Coolna Moravský Krumlov - Na zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež. Které zažívají nepříznivou životní situaci.

   130 000 Kč
  • Podpora vzdělávání v domácím prostředí - Projekt se zaměřuje na děti, o kterých dopředu víme, že jsou ohrožené možným školním neúspěchem, vyrůstají v nepodnětném prostředí, na ubytovnách, ve špatných bytových podmínkách, v rodinách, které každý den řeší zásadní existenční problémy apod. Jedná se zejména o podporu dětí, jejichž rodiče nejsou schopni působit v roli podporovatele dítěte při vzdělávání.

   140 000 Kč
 • Služby Brno

  • CHARITNÍ ZÁCHRANNÁ SÍŤ

   Charitní záchranná síť pomáhá těm nejpotřebnějším, kteří nemohou najít pomoc jinde. Protože se nejedná o klasickou sociální službu, je její chod závislý na pomoci z Tříkrálové sbírky. Zároveň část prostředků tvoří tzv. fond individuální pomoci, který pomáhá v krizových situacích klientům Charitní záchranné sítě.

   500 000 Kč
  • SLUŽBY PRO LIDI BEZ DOMOVA

   Tříkrálová sbírka pomůže zpřístupnit služby pro lidi bez domova klientům, kteří mají nějaké zdravotní omezení. Finance pomohou s výměnou dlažby, aby se na ní mohli pohybovat i lidé na invalidním vozíku či s berlemi, což v současnosti není možné.

   300 000 Kč
  • DOMOV SVATÉ MARKÉTY

   V Domově sv. Markéty pro maminky s dětmi v tísni pomůže Tříkrálová sbírka k vybudování bezpečnějšího prostředí na zahradě. Klientky s dětmi tráví rády čas venku, proto je důležité opravit ho tak, aby nepředstavovalo riziko úrazu zejména pro děti.

   120 000 Kč
  • DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ KAMENNÁ

   Domov pokojného stáří Kamenná pečuje o seniory, kteří se z důvodů demence či jiných onemocnění neobejdou bez cizí pomoci. Tříkrálová sbírka pomůže pořídit speciální koupací lůžko, které je v péči o klienty nezbytné.

   110 000 Kč
  • DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

   Zdravotní sestřičky Domácí zdravotní péče jezdí za nemocnými a seniory po celém Brně i jeho okolí. Aby se včas dostaly ke všem, kdo jejich služby potřebují, je pro ně nezbytný spolehlivý automobil. Výtěžek Tříkrálové sbírky zaplatí jeho velkou část.

   200 000 Kč

A jak Tříkrálová sbírka pomáhala v předchozích letech? 

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % tvoří režie sbírky.

Děkujeme za koledu ♥