Záměry Tříkrálové sbírky 2020

 • Oblastní charita Blansko

  • Podpora Mobilního hospice sv. Martina

   770 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi

   400 000 Kč
  • Podpora rodin s dětmi v nouzi

   150 000 Kč
  • Pomoc seniorům a zdravotně postiženým

   80 000 Kč
  • Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek

   100 000 Kč
 • Oblastní charita Jihlava

  • Centrum sociálních služeb Mahenka - Podpora investičního záměru na rekonstrukci budovy Mahenova 16 -  úprava prostor pro služby Bárka – domácí hospic, odlehčovací službu Adapta a NZDM Vrakbar

   60 000 Kč
  • Osobní asistence a Šatník Dačice - Zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na službě osobní asistence a šatníku v Dačicích.

   100 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - Zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

   50 000 Kč
  • Posílení vozového parku terénních služeb - Zkvalitnění terénních služeb pečujících zejména o seniory, a to formou nákupu automobilů pro lepší dostupnost služeb.

   50 000 Kč
  • Podpora terénních služeb - Na podporu služeb pro potřebné skupiny osob v našem regionu, zejména ve venkovských oblastech.

   50 000 Kč
 • Oblastní charita Rajhrad

  • Vybudovat velmi potřebný nový výtah v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových rnpacientůrn

   200 000 Kč
  • Rekonstruovat některé vícelůžkové hospicové pokoje na jednolůžkové

   200 000 Kč
  • Rekonstruovat některé vícelůžkové hospicové pokoje na jednolůžkové

   200 000 Kč
  • Pořídit zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro manipulaci s imobilními klienty

   200 000 Kč
 • Oblastní charita Tišnov

  • Pečovatelská služba-podpora terénní formy služby formou rozvoje a případného rozšíření služby tak, abychom mohli poskytnout péči většímu počtu klientů a zvýšit kvalitu poskytovaných služeb.

   50 000 Kč
  • Chráněné bydlení a Sociální rehabilitace Skryje - podpora lidí s mentálním postižením v kombinaci s postižením fyzickým. Cílem je poskytnout pomoc lidem, kteří svoji situaci nemohou řešit sami, podpořit je při jejich seberealizaci a rozvoji  individuálních schopností. Prostředky využijeme zejména na pořízení vybavení chráněného bydlení a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

   50 000 Kč
  • Charitní ošetřovatelská služba - podpora charitní ošetřovatelské služby, poskytující zdravotní péči v domácím prostředí, dofinancování osobních a provozních nákladů.

   100 000 Kč
  • Domácí hospicová péče - podpora a rozvoj domácí hospicové péče,. zajištění personálního a materiálního vybavení pro péči o umírající pacienty a pečující rodiny.

   250 000 Kč
  • Poradna PORTA - odborné sociální poradenství - podpora služby odborného sociálního a právního poradenství, která je v našem regionu ojedinělá a zájem o tuto službu i počet klientů se  stále zvyšuje.

   80 000 Kč
  • Charitní záchranná síť - personální a materiální vybavení služby, která se zaměřuje na pomoc lidem v nouzi, kteří propadají sítem státní sociální pomoci .

   20 000 Kč
  • Humanitární pomoc - podpora vybraných humanitárních projektů u nás i v zahraničí.

   40 000 Kč
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  Klub Čas - podpora dětí a dospívajících, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostředky využijeme na rozvoj zejména mimoklubových aktivit, popřípadě na hrazení provozních nákladů služby.

   20 000 Kč
  • Odlehčovací služba - prostředky na další rozvoj  služby tak, abychom mohli  pokrýt poptávku klientů po této službě.

   40 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - prostředky budou využity pro práci s dobrovolníky, kteří se podílejí na  realizaci projektů  Oblastní charity Tišnov.

   90 000 Kč
  • Budování zázemí služeb Oblastní charity Tišnov - v souvislosti s plánovaným rozvojem pečovatelské služby a služby domácí hospicové péče je nezbytné zajistit pro tyto služby odpovídající prostory, zázemí a  vybavení (projekt na rekonstrukci podkroví Tyršova).

   135 000 Kč
  • Fond individuální sociální pomoci - částka bude využita na individuální žádosti o pomoc.

   25 000 Kč
 • Oblastní charita Třebíč

  • OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA - podpora ošetřovatelské činnosti v okrese Třebíč bude nutná především z důvodu nízké podpory od zdravotních pojišťoven.

   100 000 Kč
  • PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
   V poslední době se zvyšuje objem péče pečovatelské služby na okrese Třebíč. Aby tato terénní služba mohla plynule fungovat, bude nutné pořídit automobil.

   240 000 Kč
  • RANÁ PÉČE TŘEBÍČ - podpora činnosti rané péče

   40 000 Kč
  • POMOC LIDEM V NOUZI - na podporu lidem v nouzi, kterých je stále více a více bychom rádi chtěli přispět částkou okolo 20 tis. Kč.

   20 000 Kč
  • PRIMÁRNÍ PREVENCE - zabezpečuje preventivní programy na školách. podpora těchto důležitých programů je však v poslední době nízká a rádi bychom ji podpořili částkou okolo 50 tis. Kč.

   50 000 Kč
 • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

  • Podpora charitní záchranné sítě.
   Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé. Bude třeba finančně podpořit mzdu pracovníků, zázemí služby a další materiální vybavení.

   150 000 Kč
  • Podpora Domácí hospicové péče. Cílem projektu je zajistit chybějící finanční zdroje na provoz Domácí hospicové péče, tak aby byly splněny cíle služby a zajištěn provoz v režimu Mobilní specializované paliativní péče (MSPP) a zvýšit tak bezpečí a kvalitu života osob, které chtějí zemřít doma.

   500 000 Kč
  • Podpora terénních služeb. Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků.

   500 000 Kč
 • Oblastní charita Znojmo

  • Rodinný soc. asistent - pomoc a podpora dětem v chudých rodinách prostřednictvím terénní sociální práce.

   20 000 Kč
  • Osobní asistence Znojmo - pomoc a podpora osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím terénní služby Osobní asistence.

   50 000 Kč
  • Krizový dobrovolný tým - pomoc obětem mimořádných a krizových událostí prostřednictvím služby Krizového týmu.

   10 000 Kč
  • Fond individuální pomoci - přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci v jejich materiální a finanční nouzi, kterou nemají možnost jinak řešit.

   100 000 Kč
  • Domácí hospic Znojmo - Osobní mzdové náklady pracovníků v přímé péči do domácí hospicové péči, pohotovostní režim 24 hod./denně.

   250 000 Kč
  • Denní stacionář Sv. Damiána - zajištění svozové služby pro osoby se zdravotním hendikepem.

   150 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba - zajištění služby v málo dostupných místech Znojemského regionu.

   50 000 Kč
  • Dílna Sv. Kláry - pomoc a podpora osobám s duševním onemocněním prostřednictvím ambulantní služby.

   50 000 Kč
  • Charitní poradna Znojmo - pomoc a podpora osobám v nepříznivé životní situaci prostřednictvím služby Charitní poradna Znojmo.

   70 000 Kč
  • Klub Coolna Znojmo - zajištění sociální služby Klubu Coolna Znojmo pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.

   40 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum-pomoc a podpora uživatelům charitních služeb a charitní činnosti prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

   250 000 Kč
  • Tereza - krizová pomoc Znojmo - pomoc a podpora obětem domácího násilí a osobám v krizové situaci prostřednictvím charitní služby Tereza.

   70 000 Kč
  • Charitní záchranní síť - zajištění přímé pomoci osobám v nouzi a řešení jejich situace prostřednictvím komplexní práce v ambulantní a terénní formě.

   450 000 Kč
  • Klub Coolna Mor. Krumlov - zajištění sociální služby Klubu Coolna Mor. Krumlov pro děti a mládež, které zažívají nepříznivou životní situaci.

   40 000 Kč
 • Služby Brno

  • Dokončení rekonstrukce budovy Bratislavská 58 pro služby Celsuz (Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné)

   500 000 Kč
  • Dokončení rekonstrukce rodinného domu pro bydlení 8 klientů na ulici Žabovřeská. (Chráněné bydlení sv, Michaela pro lidi s mentálním postižením)

   550 000 Kč
  • Druhá etapa rekonstrukce pro umožnění jejího využívání klienty. (Effeta, denní stacionář pro lidi s mentálním postižením)

   200 000 Kč
  • Zajištění multidisciplinárního týmu pracovníků pro péči o paliativní pacienty v domácím prostředí. (Domácí hospic sv. Lucie)

   350 000 Kč