Záměry využití Tříkrálové sbírky 2017

 • Oblastní charita Blansko

 • Oblastní charita Jihlava

  • Centrum pro sociálně znevýhodněné Jihlava - Investiční záměr na rekonstrukci budovy Žižkova 108, Jihlava pro účely provozování sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné občany

   500 000 Kč
  • Rozvoj humanitární činnosti – záchranné sítě pro lidi v nouzi - zajištění personálního a materiálního zajištění humanitární činnosti ve prospěch lidí v nouzi

   250 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Kamenice, Luka nad Jihlavou, Telč, Nová Říše, Kostelec - na aktivizační služby pro seniory v obcích kde Oblastní charita Jihlava provozuje charitní pečovatelskou službu – jedná se zejména o nákup vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů.

   150 000 Kč
  • Osobní asistence a Šatník Dačice - zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na službě osobní asistence a šatníku v Dačicích.

   80 000 Kč
  • Dobrovolnické centrum - zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

   30 000 Kč
  • Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava - zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum primární prevence Vrakbar v Jihlavě.

   20 000 Kč
  • Domácí hospicová péče - na podporu rozvoje služby a na nákup vybavení pro pacienty.

   20 000 Kč
 • Oblastní charita Rajhrad

  • Vytvoření chybějících relaxačních míst pro soukromí pacientů a jejich blízkých

   210 000 Kč
  • Rozvoj terénní sociální služby po celém regionu

   190 000 Kč
  • Zajištění kvality služby mobilního hospice, včetně potřebného vybavení

   250 000 Kč
 • Oblastní charita Tišnov

  • Nákup osobního automobilu pro terénní ošetřovatelskou službu Oblastní charity Tišnov - zlepšení dostupnost ke klientům. Zdravotní sestry používají denně automobil při dojíždění za klienty, jejichž významnou část tvoří lidé z okolních vesnic.

   205 000 Kč
  • Humanitární pomoc - poskytnutí finanční částky na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.

   30 000 Kč
  • Fond individuální sociální pomoci - částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc.

   25 000 Kč
  • Pořízení vybavení skladu humanitární pomoci.

   30 000 Kč
  • Nákup osobního automobilu pro terénní pečovatelskou službu Oblastní charity Tišnov - zlepšení dostupnost ke klientům. Pečovatelky používají denně automobil při dojíždění za klienty, jejichž významnou část tvoří lidé z okolních vesnic.

   200 000 Kč
 • Oblastní charita Třebíč

  • Výstavba Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy se zázemím pro službu Rané péče Třebíč – nákup vybavení do 61 lůžkového objektu (postele, stoly, skříně, PC, atd.)

   1 188 804 Kč
  • Nákup mycího stroje na podlahy - pro rychlé umytí a vysušení - pro Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy a Ranou péči Třebíč

   44 758 Kč
  • Nákup automobilu pro pečovatelskou službu pro Třebíč, Hrotovice a Náměšť nad Oslavou a okolí

   224 270 Kč
  • Prevence drogových závislostí u klientů Nízkoprahového klubu pro mládež Ambrela, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti

   17 500 Kč
  • Podpora 2 seniorek (r. narození 1925 a 1932) na Zakarpatské Ukrajině prostřednictvím projektu Důstojný život .Poskytnutý příspěvek je v průběhu roku využit na dokrytí jejich základních životních potřeb, jimiž je jídlo, ošacení, otop a léky.

   7 200 Kč
 • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

  • Podpora charitní záchranné sítě / Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Bude třeba upravit zázemí k poskytování těchto služeb, zajistit personální i materiální vybavení. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé.

   300 000 Kč
  • Podpora terénních služeb / Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků. Tímto projektem budou podpořeny Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, Osobní asistence a Centrum prevence.

   660 000 Kč
  • Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením / Cílem projektu je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.

   150 000 Kč
  • Podpora lidí s duševním onemocněním / Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Posláním našeho zařízení je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění jedince do jeho přirozeného prostředí.
   Cílem tohoto projektu je podílení se na hrazení nákladů pobytových a rekondičních akcí pro lidi s duševním onemocněním.

   40 000 Kč
  • Podpora mezinárodní pomoci / Cílem projektu bude podpora mezinárodní humanitární pomoci ve spolupráci s vybranou oblastní charitou naší diecéze. Finanční prostředky bychom rádi zaslali na základě potřeby na projekty realizované v roce 2016 (např. Ukrajina, Rumunsko)

   30 000 Kč
  • Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež / Hrazení části provozních nákladů NZDM Ponorka, Nadosah, Wellmez, poskytujícím pomoc a podporu dětem a dospívajícím, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

   270 000 Kč
  • Kambala – dobrovolnické centrum / Kambala – dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.
   Finanční prostředky využijeme na podporu udržitelnosti projektu Kambala – dobrovolnické centrum. Z výtěžku budou pokryty tyto položky: mzdové a provozní náklady, motivační aktivity a propagačních předmětů.

   150 000 Kč
 • Oblastní charita Znojmo

  • Podpora sociální služby Osobní asistence Znojmo - pomoc dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují v každodenním životě pomoc druhé osoby

   100 000 Kč
  • Pomoc a podpora sociálně vyloučeným rodinám na Znojemsku a jejich dětem se specifickými poruchami učení a mentální retardací.

   150 000 Kč
  • Zajištění bezplatného právního a sociálního poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci, provoz charitního šatníku, výdej teplé polévky v zimních měsících osobám bez domova.

   175 000 Kč
 • Služby Brno (dříve OCH Brno)

  • Založení a rozvoj nové terénní Asistence sv. Františka pro lidi bez domova - zahájení provozu služby pro přímou pomoc lidem na ulic

   100 000 Kč
  • Rekonstrukce vyhořelého Domova sv. Anežky pro seniory na Žižkově ulici v Brně.

   100 000 Kč
  • Založení domácí hospicové péče, která pomůže lidem nevyléčitelně nemocným v jejich domácím prostředí a poskytne podporu jejich rodinám.

   100 000 Kč