Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Domácí hospicová péče


  • Tel.: 731 636 957, 739 389 244
 
Horní 22, Žďár nad Sázavou, 591 01 Vedoucí služby: Bc. Hana Nedomová - koordinátorka

Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

Zapůjčíme zdravotní a kompenzační pomůcky.

Pečujeme o pozůstalé.

 

Domácí hospicová péče je zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou určené pro osoby nevyléčitelně

nemocné, umírající a jejich blízké. Domácí hospicová péče vychází z přání a potřeb těžce nemocného

a umírajícího člověka a jeho pečující rodiny a poskytuje jim podporu a zázemí. Jedná se o komplexní službu,

která zahrnuje složku zdravotní a sociální, psychologickou a duchovní péči. V rámci fakultativní služby jsou

zapůjčovány kompenzační pomůcky. Služba je poskytována nepřetržitě na území okresu Žďár nad Sázavou

v domácím prostředí uživatele.PosláníDSCF5344

Naším posláním je pomoci lidem s těžkým nevyléčitelným

onemocněním a umírajícím prožít poslední období

svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu

a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný

odpočinek.Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinou jsou těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena léčba

vedoucí k uzdravení, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. Pomoc a podporu poskytujeme i osobám

blízkým.

 

Služba domácí hospicové péče je poskytována lidem, kteří se v důsledku zhoršení svého zdravotního stavu,

v závěrečné fázi nevyléčitelného onemocnění, ocitají v nepříznivé sociální situaci, která se projevuje omezením

či ztrátou schopností žít běžným způsobem života zdravých osob, uspokojovat své životní potřeby, naplňovat

svá přání. Stávají se tak částečně či zcela odkázáni a závislí na pomoci druhých osob.

 

Co je cílem naší služby?

- Umožnit těžce nemocným a umírajícím uživatelům služby důstojný život v domácím prostředí uprostřed jejich

blízkých

- Poskytnout podporu, pomoc a umožnit odpočinek blízkým pečujícím osobám

- Doprovázet rodinu i po úmrtí uživatele

 

Co vám nabízíme?

Sociální služba

- Doprovodíme vás na vaší obtížné cestě.

- Pomůžeme s péčí o těžce nemocného při osobní hygieně, při použití WC.

- Pomůžeme při oblékání, svlékání, při přesunu nemocného na lůžko nebo vozík, při jeho samostatném

pohybu v prostoru. Budeme nápomocni při jeho polohování na lůžku.

- Pomůžeme podat jídlo a pití, podle potřeby jídlo připravit.

- Nabízíme doprovod k lékaři, na úřady. Pomůžeme při vyřízení příspěvku na péči, úředních i jiných běžných

záležitostí.

- Pomůžeme při zajištění chodu domácnosti.

- Zůstaneme s nemocným, pokud si pečující potřebuje zařídit osobní záležitosti nebo si odpočinout.

Zdravotní služba

- Nabízíme odbornou zdravotní péči, kterou vykonávají zdravotní sestry dle ordinace lékaře.

- Nabízíme odbornou lékařskou péči.

Doplňkové činnosti

Doprovázení, péče o osoby blízké, péče o pozůstalé, pietní péče

Psychologická péče

- Nabízíme možnost pohovořit si s psychologem.

Duchovní péče

- Zprostředkujeme návštěvu duchovních různých církví.

Fakultativní služba

- Zapůjčíme zdravotní a kompenzační pomůcky.

- Pečujeme o pozůstalé.

 

Jaká je cena služby?

Denní poplatek za poskytování služby Domácí hospicové péče: 50 Kč

Výkony zdravotní služby jsou pro uživatele zdarma - jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Sociální služba: Výše úhrady činí 80 Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného

k zajištění uvedených úkonů. Pokud poskytnutí úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí

- ceník odlehčovací služby Domácí hospicové péče

Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek se řídí ceníkem zápůjční služby.

 

Jaké jsou zásady naší služby?

- Zachováváme důstojnost těžce nemocných a umírajících uživatelů a jejich blízkých pečujících.

- Dodržujeme práva uživatelů.

- Respektujeme jejich zvyklosti a rozhodnutí.

- Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky.

- Zachováváme rovnost přístupu mezi pracovníky a uživateli.

- Dbáme na citlivý, vlídný a šetrný přístup pracovníků k těžce nemocnému a umírajícímu uživateli a jeho

blízkému pečujícímu.

- Dbáme na to, aby uživatelé mohli vyjádřit svá přání, očekávání a rozhodnutí, která respektujeme. Mohou tak

uplatnit vlastní vůli při řešení své situace. S důsledky svých rozhodnutí jsou předem seznámeni.Kdy vám službu poskytneme?

Služba je poskytována nepřetržitě dle potřeb uživatelů.IMG_2085

Kontakt pro veřejnost (Horní 28, Žďár nad Sázavou)

Pondělí-pátek 7.00-15.30 hod.

Vzhledem k terénní povaze služby je vhodná telefonická domluva předem.

 

Kde působíme?

Území okresu Žďár nad Sázavou

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Hana Nedomová - koordinátorka Marie Miličková - koordinátorka sociální služby Jana Musilová - pracovnice v sociálních službách Bc. Gabriela Zítková - sociální pracovnice