Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 777 755 437
 
Masarykovo nám. 299, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Vedoucí služby: Bc. Renata Hanychová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE


Poslání

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže v Bystřici

nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub

pro děti a mládež a terénní sociální práci.

 

Pro koho tu jsme?

Jedná se o děti a mládež ve věku 10 až 20 let (včetně), kteří se právě nacházejí v Bystřici nad Pernštejnem a

zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi.

Služba nemůže být poskytnuta osobě, která na základě svého psychického či fyzického zdravotního stavu není

schopna využívat službu či se přizpůsobit jejím pravidlům.

 

Nepříznivou životní situací rozumíme:

-       problémy ve škole (špatný prospěch, záškoláctví),workout

-       problémy v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů,

porozvodová péče, časté stěhování, náhradní rodinná péče),

-       vztahové problémy (v partě, s partnerem, se sourozenci, s rodiči,

s autoritami),

-       experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol,

cigarety, marihuana či jiné drogy, gambling),

-       problémy se zákonem (přestupky, trestné činy),

-       nevhodný životní styl (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, nezdravá výživa, narušený sebeobraz,

promiskuita, sexuální zkušenosti před 15. rokem věku, sexuální zneužívání, zkušenosti s pornografickým

materiálem),

-       šikana a kyberšikana (jako oběť i jako agresor),

-       problémy spojené s dospíváním (pasivní trávení volného času, žádné koníčky a zájmy).

 

Co je cílem naší služby?

- Předávání informací a informačních materiálů, které uživatelům napomáhají zvyšovat povědomí o světě

a společnosti, ve které žijí

- Snížení sociálních rizik vyplývajících z nepříznivé životní situace

- Zvýšení schopností a dovedností uživatelů aktivně a samostatně řešit svoje problémy (např. komunikace

s vnějším světem)

- Vytváření prostředí, ve kterém se otevírají tabuizovaná témata a kde uživatelé služby společně s pracovníky

řeší svoje problémy

- Podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně zapojení do dění místní

komunity

- Vytváření podmínek pro realizaci vlastních aktivit a trávení volného času

- Zvyšování povědomí a učení uživatele respektovat společenské normy a pravidla

 

Co vám nabízíme?

- Podmínky pro společensky přijatelné trávení volného času

- Možnost zdokonalovat zručnost, schopnost komunikovat a být v pohodě

- Pomoc s přípravou na vyučování

- Pomoc při vyřizování běžných záležitostí na úřadech, ve škole, při kontaktu s rodinou a při dalších situacích,

které mohou být obtížné

- Bezpečný prostor a čas sám pro sebe

 

Jaká je cena služby?

Služba je poskytována zdarma.DSCF8877

 

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem

 

Jaké jsou zásady naší služby?

- Dostupnost, dobrovolnost a bezplatnost

- Respekt a rovnost

- Mlčenlivost a možnost anonymity

- Individuální a celostní přístup

 

Kdy vám službu poskytneme?

provozní doba


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Martina Hájková - pracovnice v sociálních službách, zástupkyně vedoucí Bc. Renata Hanychová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice