Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Nesa - denní stacionář


  • Tel.: 566 531 148, 777 155 376
 
Čechova 1660/30, Velké Meziříčí, 594 01 Vedoucí služby: Mgr. Ing. Alena Poulová - vedoucí - sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby:

doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář


Poslání

V denním stacionáři Nesa, zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou,  poskytujeme služby lidem s postižením

z Velkého Meziříčí a okolí. Prostřednictvím našich služeb podporujeme rozvoj člověka s postižením, jeho

začlenění do společnosti a také rodinu, ve které žije.

 

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 4 do 55 let s výjimkou osob

s přidruženým psychickým onemocněním v akutní fázi.

Služba je poskytována lidem, kteří se v důsledku svého postižení ocitají v nepříznivé sociální situaci, která se

projevuje snížením schopnosti žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky. Jejich situace vyžaduje

pravidelnou pomoc či podporu druhého člověka v oblasti zabezpečení základních životních potřeb,

sebeobslužných činností, komunikace, péče o svoji bezpečnost, trávení volného času, osobního

a pracovního uplatnění v běžné společnosti.

 

 Co je cílem naší služby?

- Zabezpečení základních životních potřeb uživatelůDSCF9294

- Získání sebeobslužných návyků

- Získání pracovních dovedností a návyků

- Rozvoj komunikačních dovedností

- Strukturalizace dne, aktivní trávení času

- Setkávání se s lidmi

- Využívání dalších běžných služeb

 

Co vám nabízíme?

- Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních

pomůcek.

- Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.

- Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.

- Podporujeme upevňování pohybových dovedností.

- Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).

- Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí (obchody, solná jeskyně).

- Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních aktivit (squash, bowling), pořádáme výlety.

- Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání,

zaměstnávání).

- Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme při jejich uplatňování.

- Fakultativní služba  - doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

 

Jaká je cena služby?

Ceník Nesa 1. 4. 2019.pdf

 

Jaké jsou zásady naší služby?

- Zachováváme důstojnost uživatelů.

- Respektujeme individuální potřeby uživatelů.

- Respektujeme právo uživatelů na volbu.

- Posilujeme sebevědomí uživatelů.

- Hledáme a vytváříme příležitosti k seberealizaci uživatelů.

- Zachováváme vzájemný respekt a úctu mezi uživateli a pracovníky zařízení.

- Při poskytování služeb zachováváme diskrétnost.

- Zvyšujeme odbornost a kvalitu našich služeb. 

 
Kdy vám službu poskytneme?DSCF9550

Pondělí-pátek   6.30-16.00 hod.

Kde působíme?

Velké Meziříčí a okolí

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ing. Alena Poulová - vedoucí - sociální pracovnice Bc. Marcela Jůdová - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice