Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Osobní asistence


  • Tel.: 566 531 158, 733 755 870
 
Čechova 1660/30, Velké Meziříčí, 594 01 Vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Pavlíčková - vedoucí - sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

doprava

 


Pobočka Žďár nad Sázavou

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

mob.: 733 755 870

e-mail: oa@zdar.charita.cz
DSC_0265

Pobočka Bystřice nad Pernštejnem

Hornická 643, 593 01  Bystřice nad Pernštejnem

mob.: 733 755 870

e-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz

 

Poslání

Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti,

dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem

podporu při naplňování jejich potřeb v domácím nebo společenském prostředí, aby mohli žít běžným způsobem

života.

 

Pro koho tu jsme?

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemocněním, kteří potřebují

podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let, dospělým a seniorům.

Služba je poskytována lidem v nepříznivé sociální situaci, kterou chápeme jako stav, kdy tato osoba,

nedokáže dostatečně uspokojovat své potřeby v několika oblastech a stává se tak závislou na pomoci

druhé osoby. Zároveň však rodinní příslušníci dané osoby a blízké okolí nemohou tuto pomoc poskytnout

nebo ji nemohou poskytnout v takovém rozsahu, který daná osoba potřebuje.

Míra pomoci může být různá, ale je nezbytná v některé z následující oblasti: běžné úkony péče o vlastní

osobu, osobní hygiena, strava, domácnost, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, kontakt se

společenským prostředím, obstarávání osobních záležitostí.

To, ve kterých oblastech a do jaké míry potřebuje jedinec pomoc, je vždy posuzováno individuálně.

 

Co je cílem naší služby?

- Uživatel služby Osobní asistence má možnost zůstat žít v domácím prostředí a důstojných podmínkách.

- Uživateli služby Osobní asistence je jejím prostřednictvím nabízen a umožněn kontakt se společenským

prostředím.

- Prostřednictvím využití služby je pracováno na vytvoření vztahu mezi uživatelem a asistentem (službou).

Cílem je vztah profesionální a zároveň chápající.

- Uživatel je podporován k rozvoji soběstačnosti a samostatnosti a je posilována jeho aktivita.

 

Co vám nabízíme?

- Dle vašich potřeb nabízíme péči v různých časových intervalech, i po celý den.

- Pomůžeme s přípravou či podáním jídla a pití, při oblékání a svlékání, při přesunech na lůžko či vozík.

- Asistujeme při osobní hygieně a při používání WC.

- Můžeme zajistit úklid či nákup.

- Pomůžeme s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

(procházky, trénink paměti, cvičení).

- Doprovázíme do školy, do zaměstnání, k lékaři apod.

- Pomáháme s vyřizováním běžných záležitostí (např. poslání složenky, žádost o příspěvek na péči,

kompenzační pomůcky hrazené ze zdravotního pojištění, vyřízení pochůzek atd.).

- Fakultativní služba – doprava

DSC_0264 (2)

 

Jaká je cena služby?

Cena služby je dána platným ceníkem.

 

Jaké jsou zásady naší služby?

- Dodržujeme individuální přístup.

- Zachováváme práva a důstojnost uživatele.

- Respektujeme rozhodnutí (volbu) uživatele.

- Zvyšujeme a udržujeme kvalitu služeb.

- Zaručujeme při poskytování služby bezpečí a diskrétnost v přirozeném prostředí uživatele.

 

Kdy vám službu poskytneme?

Služba je poskytována nepřetržitě.

 

Služby pro veřejnost

V rámci ekonomické činnosti je též provozován pronájem kompenzačních pomůcek.


Kde působíme?

Území okresu Žďár nad Sázavou


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Kudláčková, DiS. - sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí Mgr. Jaroslava Pavlíčková - vedoucí - sociální pracovnice Mgr. Vladimír Učeň - sociální pracovník, koordinátor pobočky Žďár nad Sázavou Bc. Milena Stejskalová - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka Iveta Sklenářová - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka Jaroslava Blahová - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka Eva Horná - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka Blanka Peterková - pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka