Pošlete DMS DCHB na 87777

Na pomoc lidem ohroženým existenční nouzí

Děkujeme!

www.darcovskasms.cz

Koláč pro hospic 2019

Podpořte naši

hospicovou péči

9. 10. 2019

Rosa - denní stacionář


  • Tel.: 733 592 268
 
Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář


Poslání

Denní stacionář Rosa poskytuje služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního

stacionáře je podpora a rozvoj osob s mentálním a kombinovaným postižením, vedoucí k co největší možné

míře samostatnosti, začlenění se do běžné společnosti a spokojenosti uživatel.

 

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 60 let.

Služba je poskytována lidem, kteří se v důsledku svého postižení ocitají v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situací je chápáno snížení nebo ztráta schopnosti žít běžným způsobem života,
a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Péčí o vlastní osobu se rozumí
především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu.

Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty pro vlastí potřebu, obstarat si osobní záležitosti, žít společenský život, zvládat péči o domácnost - uvařit si, vyprat a uklidit, získávat pracovní uplatnění, aktivně trávit volný čas, dbát na svoji bezpečnost, hájit svá práva a zájmy.

Denní stacionář Rosa podporuje/ poskytuje pomoc uživatelům při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby řešení vedlo k sociálnímu začlenění a ochraně před sociálním vyloučením.

 

Co je cílem naší služby?IMG_1190

- Zabezpečení základních životních potřeb

- Získání sebeobslužných návyků

- Setkávání se s lidmi

- Rozvoj komunikace

- Aktivní trávení volného času

 

Co vám nabízíme?

- Poskytujeme pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání, pohybu a při používání speciálních

pomůcek.

- Zajišťujeme svačinu, oběd a pitný režim.

- Podporujeme získávání komunikačních a sociálních dovedností.

- Podporujeme upevňování pohybových dovedností.

- Podporujeme získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací).

- Učíme naše uživatele využívat běžné služby v okolí (obchody, solná pošta).

- Navštěvujeme společenské akce, účastníme se sportovních aktivit, pořádáme výlety.

- Poskytujeme informace o dalších službách a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání,

zaměstnávání).

- Podáváme informace o právech osob s postižením a pomáháme při jejich uplatňování.

- Fakultativní služba - doprava uživatelů do stacionáře a na akce mimo stacionář

 

Jaká je cena služby?

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 

Jaké jsou zásady naší služby?DSCF8581

- Respekt

- Odpovědnost

- Samostatnost

- Aktivita

 

Kdy vám službu poskytneme?

Pondělí-pátek  7.00-16.00 hod.

 

Kde působíme?

Bystřice nad Pernštejnem a okolí

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Königová, DiS. - vedoucí, sociální pracovnice Bc. Pavlína Sýkorová - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice