Informace o zpracování osobních údajů

Zákonný rámec

Práva a povinnosti při předávání a zpracování osobních údajů v rámci poskytování daru naší organizaci upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a další právní předpisy související s ochranou osobních údajů (GDPR a jiné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů dále jen „právní předpisy o OOÚ“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Diecézní charita Brno, IČ: 44990260, sídlem: (dále také jen jako „organizace“).

Proč vaše osobní údaje zpracováváme

Naše organizace má k dispozici údaje, které při darovacím procesu zadáte, a to jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (pokud je vyplněno), adresa bydliště (pokud je vyplněna), výše a frekvence daru, způsob platby daru, které zpracováváme za následujícími účely:

 1. pro uzavření a plnění darovací smlouvy mezi vámi a naší organizací;
 2. zaslání poděkování za dar;
 3. zaslání informací o tom, jak jsme vámi darované prostředky využili;
 4. vystavení potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání pro odpočet.
 5. pro účely vedení účetnictví, vytváření statistik a archivace pro případ sporů, reklamací či jiných vznesených nároků.

Pro účely dle bodů 1., 4. a 5. vyplývá zákonnost zpracování z čl. 6 odst. 1.  písm. b) a c) GDPR. Pokud nebudete souhlasit s plněním závazků dle bodů 2. a 3., jsme připraveni ihned po Vašem oznámení tyto údaje v databázi vymazat.

Jaká máte práva

Na základě čl.15/1 GDPR jako Subjekt údajů máte právo získat od správce osobních údajů (DCHB) potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.