Projekty

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Rekonstrukce a nástavba Chráněného bydlení sv. Michaela Žabovřeská 69/6, Brno

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005229

rop-mpsv

V rámci projektu dojde ke zkvalitnění bydlení a zachování kapacity Chráněného bydlení sv. Michaela poskytovaného v budově na ul. Žabovřeská 69/6 v Brně, a to prostřednictvím celkové rekonstrukce budovy, vybudováním nástavby 3NP a vybudováním nového bezbariérového výtahu. Technický stav budovy a její vnitřní dispozice, kde je služba nyní poskytována, je nevyhovující ve vztahu k potřebám klientů, k plánované legislativě i k neustále se zvyšujícím výdajům na opravy a údržbu budovy.

Realizací projektu zůstane zachována stávající kapacita chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v budově na ulici Žabovřeská 69/6 v Brně – Pisárkách. Služba bude nadále poskytována 8 klientům. Díky rekonstrukci a nástavbě v objektu vzniknou dvě oddělené domácnosti se společenskými místnostmi a kuchyněmi, vybudovány budou také sociální zařízení odpovídající Materiálně technickému standardu.

Komfort bydlení všech klientů se zvýší, každý bude mít samostatný jednolůžkový pokoj. Vybudováním nové společenské místnosti a samostatných pokojů se zvýší prostor pro nácviky a rozvoj samostatnosti, zvýší se kvalita sociální práce s klientem. Zateplením obvodového pláště dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Vybudováním bezbariérového výtahu a sociálního zázemí se zvýší kvalita služeb pro klienty se sníženou možností pohybu a posílí se jejich samostatnost.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Rekonstrukce a nástavba objektu Bratislavská 58, Brno - Sociální služby pro sociálně znevýhodněné

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005240

rop-mpsv

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozvoj služeb centra CELSUZ prostřednictvím dokončení stavebně technických úprav a rekonstrukce objektu na ul. Bratislavská 58 (přední budova).

Rekonstrukce a stavebně technické řešení objektu na ul. Bratislavská 58, která je v současné době v nevyhovujícím technickém stavu, vytvoří vhodné prostory pro provozování služeb centra CELSUZ. V tomto nově stavebně uzpůsobeném objektu budou provozovány a rozšířeny služby centra CELSUZ: sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství a služby pro cizince. Zároveň zde vznikne odpovídající pracovní zázemí pro pracovníky služeb.

Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky a kapacity stávajících služeb v rámci Centra CELSUZ, které Diecézní charita Brno poskytuje od roku 2007. Projekt tak reaguje na zvyšující se poptávku klientů po službách sociální rehabilitace (pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby s duševním onemocněním) a dále po službách odborného sociálního poradenství.

Služby centra CELSUZ jsou spolu navzájem propojeny a úzce spolu spolupracují. Takto koncipované centrum klientům nabízí ucelenou podporu při řešení obtížných životních situací. Díky vzájemnému doplňování služeb je možno řešit situaci klientů komplexně. Služba pak lépe přispívá k tomu, aby uživatelé překonávali krizové a nepříznivé životní situace a mohli se plně začleňovat do společenského života a širší sociální sítě.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


nadace ČEZ

Zvýšení citlivosti pracovníků k potřebám seniorů, lidí s postižením a dalších ohrožených skupin

Nadační příspěvek ve výši: 100.000,- Kč

Projekt reaguje na průzkumem a zkušeností určené potřeby klientů několika soc. služeb organizace, které ovlivňují kvalitu života i efektivitu poskytovaných služeb:
- naplňování práv lidí se znevýhodněním (př. lidé s mentální retardací), vč. smluv. vztahů s nimi.

K vyššímu uspokojení potřeb klientů vede rozvoj znalostí, dovedností a postojů pracovníků a manažerů soc. služeb v uvedených tématech, i ve vedení týmu a metodách ind. plánování poskytování služeb. Zkušenosti a andragogika velí, že je nutná kombinace rozvoj. aktivit:
A) workshop s odborníky (vč. diskuze ve skupině pracovníků různých služeb)
B) odborné audity kvality v soc. službách (komplexní pohled na praxi)

 Projekt je realizován díky podpoře Nadace ČEZ.

MV

Humanitární pomoc a integrační služby pro cílovou skupinu na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina

Cíl projektu: Podporovat samostatnost cizinců a zvyšovat jejich kompetence při řešení složité životní situace po příchodu na území České republiky

Období realizace: 24. února 2022 – 31. prosince 2022

Částka: 5 609 700 Kč

Projekt je financován z dotace Ministerstva vnitra.