Projekty


IROP_CZ_RO_B_C RGB

Rekonstrukce a nástavba Chráněného bydlení sv. Michaela Žabovřeská 69/6, Brno

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005229

rop-mpsv

V rámci projektu dojde ke zkvalitnění bydlení a zachování kapacity Chráněného bydlení sv. Michaela poskytovaného v budově na ul. Žabovřeská 69/6 v Brně, a to prostřednictvím celkové rekonstrukce budovy, vybudováním nástavby 3NP a vybudováním nového bezbariérového výtahu. Technický stav budovy a její vnitřní dispozice, kde je služba nyní poskytována, je nevyhovující ve vztahu k potřebám klientů, k plánované legislativě i k neustále se zvyšujícím výdajům na opravy a údržbu budovy.

Realizací projektu zůstane zachována stávající kapacita chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením v budově na ulici Žabovřeská 69/6 v Brně – Pisárkách. Služba bude nadále poskytována 8 klientům. Díky rekonstrukci a nástavbě v objektu vzniknou dvě oddělené domácnosti se společenskými místnostmi a kuchyněmi, vybudovány budou také sociální zařízení odpovídající Materiálně technickému standardu.

Komfort bydlení všech klientů se zvýší, každý bude mít samostatný jednolůžkový pokoj. Vybudováním nové společenské místnosti a samostatných pokojů se zvýší prostor pro nácviky a rozvoj samostatnosti, zvýší se kvalita sociální práce s klientem. Zateplením obvodového pláště dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Vybudováním bezbariérového výtahu a sociálního zázemí se zvýší kvalita služeb pro klienty se sníženou možností pohybu a posílí se jejich samostatnost.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Rekonstrukce a nástavba objektu Bratislavská 58, Brno - Sociální služby pro sociálně znevýhodněné

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005240

rop-mpsv

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a rozvoj služeb centra CELSUZ prostřednictvím dokončení stavebně technických úprav a rekonstrukce objektu na ul. Bratislavská 58 (přední budova).

Rekonstrukce a stavebně technické řešení objektu na ul. Bratislavská 58, která je v současné době v nevyhovujícím technickém stavu, vytvoří vhodné prostory pro provozování služeb centra CELSUZ. V tomto nově stavebně uzpůsobeném objektu budou provozovány a rozšířeny služby centra CELSUZ: sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství a služby pro cizince. Zároveň zde vznikne odpovídající pracovní zázemí pro pracovníky služeb.

Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky a kapacity stávajících služeb v rámci Centra CELSUZ, které Diecézní charita Brno poskytuje od roku 2007. Projekt tak reaguje na zvyšující se poptávku klientů po službách sociální rehabilitace (pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby s duševním onemocněním) a dále po službách odborného sociálního poradenství.

Služby centra CELSUZ jsou spolu navzájem propojeny a úzce spolu spolupracují. Takto koncipované centrum klientům nabízí ucelenou podporu při řešení obtížných životních situací. Díky vzájemnému doplňování služeb je možno řešit situaci klientů komplexně. Služba pak lépe přispívá k tomu, aby uživatelé překonávali krizové a nepříznivé životní situace a mohli se plně začleňovat do společenského života a širší sociální sítě.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


nadace ČEZ

Zvýšení citlivosti pracovníků k potřebám seniorů, lidí s postižením a dalších ohrožených skupin

Nadační příspěvek ve výši: 100.000,- Kč

Projekt reaguje na průzkumem a zkušeností určené potřeby klientů několika soc. služeb organizace, které ovlivňují kvalitu života i efektivitu poskytovaných služeb:
- naplňování práv lidí se znevýhodněním (př. lidé s mentální retardací), vč. smluv. vztahů s nimi.

K vyššímu uspokojení potřeb klientů vede rozvoj znalostí, dovedností a postojů pracovníků a manažerů soc. služeb v uvedených tématech, i ve vedení týmu a metodách ind. plánování poskytování služeb. Zkušenosti a andragogika velí, že je nutná kombinace rozvoj. aktivit:
A) workshop s odborníky (vč. diskuze ve skupině pracovníků různých služeb)
B) odborné audity kvality v soc. službách (komplexní pohled na praxi)

 Projekt je realizován díky podpoře Nadace ČEZ.


MV

Humanitární pomoc a integrační služby pro cílovou skupinu na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina

Cíl projektu: Podporovat samostatnost cizinců a zvyšovat jejich kompetence při řešení složité životní situace po příchodu na území České republiky

Období realizace: 24. února 2022 – 31. prosince 2022

Částka: 5 609 700 Kč

Projekt je financován z dotace Ministerstva vnitra.


LOGO EU _ OPZ

Pojďme spolu mluvit

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015606

LOGO EU _ OPZ

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)

Hlavním cílem projektu je zabezpečit první a nejdůležitější kroky pro člověka v krizi. Vyhledat ho a začít s ním komunikovat, zvýšit jeho motivaci k aktivnímu řešení vlastní nepříznivé situace, nabídnout mu možná řešení a podpořit ho v tom, aby ve svém životě udělal změnu, která jej může přivést zpět do běžného života a pracovního procesu.

Správný začátek

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015607

LOGO EU _ OPZ

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)

Projekt "Správný začátek" je založen na prevenci, která je ve všech oblastech pro společnost nejvýhodnější a hraje významnou roli při vstupu do života mladých lidí, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy.  Cílová skupina jsou mladí lidé na území MAS Podbrněnsko, kteří jsou zasaženi nezájmem okolí, ať už se jedná o rodinu, školu či instituce.

Pomáháme pečujícím

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009744

LOGO EU _ OPZ

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (vyhlašovatelem: MPSV, výzva 47, MAS Podbrněnsko sociální služby II.)

Projekt "Pomáháme pečujícím" si klade za cíl v rámci rozšíření domácí hospicové péče vytvořit vhodnou podporou lepší podmínky pro jednodušší návrat do společnosti a pracovního procesu pečujícím osobám, které jsou na pracovním trhu ohroženou skupinou. 

Projekt Baltazar 

Tento projekt je spolufinancování Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt Baltazar má za cíl předcházet vzniku textilního a oděvními odpadu prostřednictvím rozšíření již vybudované, funkční a sociálně zaměřené sítě sběrných kontejnerů a pořízením svozového automobilu. V centrech třídění a opětovného použití jsou zohledněna sociální hlediska. Diecézní Charita Brno úzce spolupracuje s obcemi Jihomoravského kraje, městskými částmi města Brna, Úřady práce, Odborem životního prostředí a sociálními odbory Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje a neziskovou sférou. 

Celkové způsobilé výdaje: 1 722 400 Kč
Dotace EU: 1 464 040 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 258 360 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 18. 7. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 9. 10. 2017

Řídícím orgánem: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Diecézní charita Brno