Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů je Diecézní charita Brno, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno.

2. Zpracovatel osobních  údajů

Zpracovatelem osobních údajů je Diecézní charita Brno, se sídlem tř Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře

v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení GDPR”), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,

souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 

3. Jaké údaje budou zpracovány

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Adresa trvalého bydliště
 • Číslo účtu

4. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Adresa trvalého bydliště
 • Číslo účtu

Bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • Vystavení a zaslání potvrzení o daru.
 • Zaslání poděkování a informací o využití příspěvku. 
 • Pro zasílání informací o pomoci Diecézní charity Brno.

5. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let.

6. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

 • Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

7. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve struktorovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. článek 20 nařízení GDPR).

Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vzahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu podpora.frpr@brno.charita.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

 • Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačových programů

8. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom/a svých práv podle kapitoly III nařízení GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytného pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.